LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i innovasjon

Søknadsfrist: 05.12.2021

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Les mer: www.nord.no/hhn.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Er ditt interessefelt innenfor innovasjon? Ønsker du å bidra i utviklingen av fagmiljøet sammen med kollegaer og har en relevant doktorgrad? Da kan stillingen som førsteamanuensis i innovasjon være noe for deg.

Om stillingen

Ved studiested i Mo i Rana, Campus Helgeland tilbyr Handelshøgskolen ved Nord universitet utdanning og forskning innen økonomi, ledelse, innovasjon, forretningsutvikling og digitalisering. Vi skal nå styrke fagmiljøet innen innovasjon, og har ledig fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er knyttet til faggruppe for innovasjon og entreprenørskap og kandidaten blir en del av fagmiljøet i Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) som utvikler undervisning og forskning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Stillingen er faglig rettet mot innovasjon, innovasjonsledelse og prosjektledelse.

Arbeidsoppgavene er allsidige med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå, forsknings- og utviklingsarbeid samt formidling.

Vi forventer at vår nye medarbeider vil bidra aktivt:

 • til å undervise innen emner som: innovasjon, prosjektledelse og bedriftsøkonomiske fag (regnskap og budsjettering).
 • til videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor fagområdet
 • til forskning på høyt internasjonalt nivå
 • til eksisterende forskningsnettverk både ved handelshøgskolen og eksternt
 • til å initiere og skaffe til veie finansiering for ny forskning innenfor fagområdet
 • ved å være sentral i den videre utviklingen av fagmiljøet
 • til nettverksbygging med regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv

Vi søker deg som

 • Er en utviklingsorientert medarbeider som vil jobbe med fagmiljøet vårt for og fortsette å utvikle studietilbud og forskning ved Handelshøgskolen og SIF. Videre vil erfaring med innovasjonsledelse, f.eks. i prosjekter mellom næringsliv og forskningsmiljø, være en fordel.
 • Har faglig kompetanse og relevant undervisningserfaring innenfor organisasjons- og innovasjonsfag, prosjektledelse og bedriftsøkonomiske fag. Herunder grunnleggende ledelses- og innovasjonsteori, prosjektledelse, driftsregnskap, budsjettering og analyse av bedriftsøkonomi.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren, særlig innenfor innovasjon, prosjektledelse og bedriftsøkonomiske fag.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner med fokus på utvikling av studietilbud og fag
 • Interesse for pedagogisk bruk av digitalisering i undervisning og faglig interesse for digitalisering innen innovasjon og ledelse
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet innovasjon og ledelse
 • Erfaring med å lede innovasjons- og utviklingsprosjekter og generell relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • God gjennomføringsevne og evne til å håndtere ulike oppgaver samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner med studenter, kolleger og eksterne interessenter
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 05.12.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Ref.nr. 30071978

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS