LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis i by- og regionplanlegging

Søknadsfrist: 01.09.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Er du interessert i by- og regionplanlegging og faghistorie?

Om stillingen

Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn utlyser en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i by- og regionplanlegging. Den som ansettes skal dekke fagområdet bredt, fortrinnsvis med en tilleggskompetanse på planleggingens faghistorie.

Den som ansettes skal bidra til å styrke vår profil som et av Norges ledende fagmiljøer innen romlig planlegging. Vår femårige nasjonale masterutdanning er svært attraktiv, og vår forskningsaktivitet er av internasjonal kvalitet. Et av instituttets mål er å kunne bidra aktivt til NMBUs strategiske arbeid for en mer bærekraftig utvikling.

Vi søker en kollega med en sterk interesse for utdanning, forskning og fagformidling innenfor det brede og tverrfaglige feltet by- og regionplanlegging. Den som får stillingen, skal sammen med resten av instituttet ha ansvar for å undervise i og utvikle en kunnskapsbasert utdanning for vårt fem-årige masterprogram i by- og regionplanlegging.

Stillingen skal også styrke kunnskap om og forståelsen av tidsdimensjonen i planlegging. Dette kan omfatte by- og stedsutvikling, urbanisering, romlige endringsprosesser, utvikling av lokal og regional planlegging, utvikling av planleggingens idealer og praksis og utvikling av planleggingens institusjoner.

Stillingen gir gode muligheter for egne forsknings- og utviklingsprosjekter, utvikle samarbeid med kolleger på hele NMBU og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.

Arbeidsoppgaver

 • Ta faglig ansvar gjennom utdanning, forskning og formidling
 • Ha ansvar for egne emner, delta i andres emner og veilede masterstudenter
 • Utvikle, lede og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Formidle forskning- og utdanningsaktiviteter
 • Bidra til økt samarbeid i akademia, og mellom akademia og private og offentlige aktører
 • Delta i etter- og videreutdanning

Kompetanse

Søkere må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i planlegging, humaniora eller samfunnsfag
 • Erfaring fra forskning- og utviklingsprosjekter og vitenskapelig publisering
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i en «pedagogisk mappe». Pedagogisk mappe må legges ved søknaden
 • Søker må kunne undervise på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk og ha gode engelske språkkunnskaper
 • Erfaring fra planlegging i praksis

De som ikke oppfyller kravet om formell utdannelse i universitetspedagogikk, må gjennomføre kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte innen to år.

Følgende kvalifikasjonskrav vektlegges

 • Erfaring fra deltakelse i eksternt finansierte forsknings- og utdanningsprosjekter fra for eksempel Norges forskningsråd, EU - finansieringskilder og Direktoratet fra høyere utdanning og kompetanse
 • Erfaring med etter- og videreutdanning
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fagnettverk
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med formidlingsaktivitet

Personlig egnethet vil tillegges vekt

 • Vilje og evne til å utvikle, lede og gjennomføre utdanning og forskning
 • Samarbeide godt med studenter og kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit
 • Motivasjon for å bidra i fagmiljøet gjennom tilstedeværelse i vårt felles arbeidsmiljø
 • Motivasjon for å delta i samfunnsdebatten
 • Se høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapingen i samfunnet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen er innplassert som førsteamanuensis (kode 1011) med lønnsspenn kr 594 300 - 752 800 (ltr 65 - 77) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.09.2022.

Søker vedlegger digitalt inntil fem arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Inntil to siders refleksjon om utdanning i by- og regionplanleggingen innen utlyste fagområder og inntil to siders refleksjon om forskning i by- og regionplanleggingen innen utlyste fagområder (eksklusive referanselister)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søkere som innkalles til intervju kan også bli invitert til å gi en prøveforelesning.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS