ntnu har en ledig spennende stilling!

Førsteamanuensis innen datateknologi

Søknadsfrist: 06.08.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data eller automatisering og intelligente systemer på bachelornivå, og har et masterprogram innen simulering og visualisering, samt et ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Nærheten til næringslivet gjenspeiler seg i vår undervisning og forskning.

Forskningsaktivitetene er preget av utstrakt samarbeid med aktører i næringslivet på Sunnmøre og forskere fra inn- og utland. Vår næringslivskontakt gjør at våre studenter får møte reelle problemstillinger av relevans for arbeidslivet i studiet.

Våre forskningsområder inkluderer digital banking og finans, smarte byer og bærekraftige tjenester, analyse av sportsdata, sosiale roboter, autonome skip, medisinsk teknikk og velferdsteknologi. Programvareutvikling, kunstig intelligens og kybernetikk er dominerende fagområder.


Institutt for IKT og realfag er ett av sju institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Ved Institutt for IKT og realfag (IIR) ved NTNU i Ålesund er det en ledig fast 100% stilling som Førsteamanuensis innen datateknologi

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer; Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved Institutt for IKT og realfag (IIR) ved NTNU i Ålesund er det en ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis innen datateknologi.

Stillingen er knyttet til instituttets bachelorstudium i dataingeniør (BIDATA) og masterstudium i simulering og visualisering (SimVis). I tillegg bedriver faggruppen forskning- og innovasjonsarbeid gjennom Sustainable Digital Transformation Group (SDT). 

Du rapporterer til instituttleder. 

 Arbeidsoppgaver

Som ansatt vil du tilrettelegge egen undervisning og veiledning i tråd med BIDATA-studiets overordnede profil og innhold. Studiet er profesjonsrettet og legger stor vekt på moderne undervisningsmetoder, f.eks., formativ vurdering, algoritmisk tenkning, og konstruktivistisk læring gjennom utstrakt bruk av laboratorieundervisning.

I denne stillingen vil du være særlig aktuell til å bidra i undervisning av emner for dataingeniør bachelor studiet og master i simulering og visualisering primært; men emner innenfor automatisering og intelligente systemer kan være aktuelle. Du må også kunne veilede studenter, f.eks. ved gjennomføring av bacheloroppgave og masteroppgave, og koordinere interne prosjekter, f.eks., koordinering av bacheloroppgaver eller spesialiseringsprosjekter. 

I tillegg til dette må det påregnes oppgaver innen utdanningsledelse og administrative oppgaver knyttet til drift av studieprogram.

Du forventes også å benytte noe av din tid til forsknings- og utviklingsarbeid som styrker studier, den strategiske satsningen ved SDT gruppen og instituttet. 

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis (§1.4) innenfor datateknologi, i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Doktorgrad innenfor datateknologi eller tilsvarende fagfelt.
 • Undervisningserfaring eller PhD utdannelse i Norge.
 • Du må kunne undervise i minst tre av emnene innen Object Orientert Programming, Operativsystemer, Datakommunikasjon og nettverksprogrammering (Internet of Things), Sikkerhet, Algoritmer og datastrukturer, Distribuerte systemer, Datamaskinarkitektur. 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervise andre emner og veilede studenter på våre studier innen Automatisering og Intelligente Systemer (AIS), inkludert AIS1001 Introduksjon til mekatronikk.
 • Erfaring med mikrokontrollere. 
 • Forskningserfaring innen nettverksprotokoller og/eller trådløse nettverk. 

Personlige egenskaper

 • Kommunikator: formidling av informasjon på en enkel og forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Initiativtaker: evne til å se muligheter, initiere aktiviteter og prosjekter.
 • Lagspiller: jobbe sammen med kolleger og studenter på en effektiv og hyggelig måte.
 • Entusiast: klar til å ta ekstra steg for å få meg seg alle studenter og holde dialog med dem.
 • Læringsvillig: engasjert i utvikling av egen kompetanse og åpen for læring fra erfaring og tilbakemeldinger.

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt stor vekt på. 

Vi tilbyr

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Lønn og vilkår

I stillingen som Førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 615 000 - 775 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

 Søknaden må være skrevet på norsk og inneholde: 

 • beskrivelse av motivasjon og hvorfor du er aktuell for stillingen
 • CV, attester og vitnemål 
 • relevant arbeidserfaring og beskrivelse av relevante arbeidsoppgaver og aktuelle prosjekter der du har bidratt
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de eventuelt er offentliggjort
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider – publiserte eller ikke – som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for, med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • navn og kontaktdetaljer til tre relevante referanse

 

Som søker oppfordres du til å bruke NOR-CAM som verktøy for dokumentasjon av din kompetanse.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper, samt din motivasjon for stillingen. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert, og åpen vitenskapspraksis anerkjennes. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA og forpliktelsene i CoARA om ansvarlig vurdering av forskning og anerkjennelse av en større bredde av faglige bidrag. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Girts Strazdins (programansvarlig for BIDATA-studiet og dataseksjonsleder), e-post: gist@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Rune Volden (instituttleder), e-post: rune.volden@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS