LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i håndverk og design i tre

Søknadsfrist: 31.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i håndverk og design i tre

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, er det fra 01.08.2021 ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen håndverk og design i tre.

Ansettelse i deltidsstilling kan også vurderes. Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag. Instituttleder er nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted er p.t campus Notodden.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet er primært knyttet til undervisning og veiledning innen håndverk og design innen materialområdet TRE. Undervisningen foregår i klasseverksteder med arbeidsplasser, håndverktøy og utstyr, og i felles maskinverksted med trearbeidsmaskiner.

Undervisningen vil i hovedsak bestå av praktisk og teoretisk innføring og veiledning rundt oppgaver knyttet til material, redskap, teknikk og design innen tre. Arbeidsoppgavene omfatter også ansvar for klasseverksted med tilrettelegging og vedlikehold av verktøy og utstyr.

Stillingen er i dag primært knyttet til undervisning i årsstudiet Tre med metall. Instituttets utdanningsløp er under utvikling og undervisningen kan bli knyttet også til andre studieløp der materialområdet tre inngår, både med campusbasert og digital undervisning og veiledning.

I universitetets strategier for faglig utvikling og forskning, står ulike forskergrupper med kunstfaglig og vitenskapelig innretning sentralt, og det forutsettes aktiv deltakelse i slike grupper. Forskningen skal være i tråd med universitetets gjeldende strategiplan og fakultetets utviklingsplan, og skal støtte og bidra innenfor allerede etablerte forskningsområder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • Utdanning innen møbeldesign, arkitektur, kunst eller andre relevante fagområder for stillingens arbeidsområde.
 • Fordypning innen materialområdet tre.
 • Undervisningserfaring innen fagområdet fra universitet/høyskole, videregående skole eller grunnskole.

Det vil i tillegg være ønskelig/legges vekt på:

 • Dokumentert erfaring med å undervise og veilede studenter i bruk av nødvendige redskaper og teknikker for å kunne formgi og arbeide innen materialområdet tre.
 • Erfaring med å undervise fagteoretisk og praktisk om trematerialers egenskaper, anatomi og bruksområder, samt kunne sette undervisningen inn i et miljøperspektiv.
 • Evne til å undervise og veilede om sentrale konstruksjons- og sammenføyningsteknikker, samt overflatebehandling av tre.
 • Evne til å undervise og veilede studenters design- og produktutviklingsprosesser i praktisk arbeid med gjenstands- og møbeldesign.
 • Evne og ønske om å ta ansvar for verksteder med fokus på utvikling av gode og trygge verksteder, samt vedlikehold av verktøy og utstyr.
 • Kunnskap om tradisjonelt håndverk og design og/eller moderne uttrykk innen materialområdet.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid, åpen for kompetanseutvikling, evne til å engasjere og motivere studentene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Undervisningsspråk er norsk. Den som tilsettes må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene, norsk, svensk eller dansk. Noe undervisning vil også kunne foregå på engelsk.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen fagfeltet.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen fagfeltet.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Velutstyrte verksteder og inspirerende faglig miljø i utvikling
 • Eget kontor, ansattkantine og bibliotek

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 498 800 – 630 500) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 NOK 597 000 – 768 500 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:Instituttnestleder Liv Andrea Mosdøl, tlf.: 35026265.

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Mona Hyllseth Matsen, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS