LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i byggfag

Søknadsfrist: 31.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig faste stillinger som Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i byggfag

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det fra 01.01.22 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ved campus Porsgrunn.

Ved campus Porsgrunn tilbys bachelorgradsutdanninger innen ulike ingeniørfag; herunder studieprogrammene i bygg, maskin, kjemi og elektro. Den utlyste stillingen hører inn under ingeniørutdanningen i bygg, som har studieretningene Konstruksjon og byggdesign og Plan og infrastruktur. Ved campus Porsgrunn er det også fire to-årig masterprogram som bygger på ingeniørprogrammene i elektro, kjemi og maskin. Fakultetet utreder nå muligheten for å etablere et to-årig masterprogram innenfor byggfag. Forskningen og studietilbudene ved instituttet er samfunns- og arbeidslivsrelevante og preges av tverrfaglighet. Energi, miljø og bærekraft står sentralt i utvikling av den faglige virksomheten. Forskningen innenfor ingeniørfagene er organisert i ulike forskningsgrupper og forskningsgruppene disponerer nye og avanserte forskningslaboratorier.

Instituttet ønsker nå å ansette 1 – 2 medarbeidere med hovedvekt på konstruksjonsfag og/eller prosjektledelse/prosjektadministrasjon.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning for studenter i studieprogram byggingeniør
 • Deltakelse i forskning- og utviklingsarbeid, publikasjoner og søknadsprosesser
 • Faglig-administrativt arbeid og planlegging knyttet til egen undervisning og utvikling av studieprogrammet

Vi ønsker primært søkere som kan dekke undervisning i konstruksjonsfag og/eller prosjektledelse og -administrasjon, men andre fagområder er også aktuelle.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må forvente å gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha:

 • Bygningsfaglig utdanning (siv.ing. eller master og eventuelt doktorgrad). Tilsvarende utdanning med relevans for byggingeniørprogrammet kan også vurderes
 • Kompetanse innenfor konstruksjonsfag og/eller prosjektledelse. Solid kompetanse i andre fagområder kan også vurderes
 • Godt nettverk i akademia og/eller bransjen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Det er videre ønskelig med:

 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig del av byggsektoren
 • Erfaring med arbeidsmetoder, dataverktøy og prosjektgjennomføring som brukes i byggebransjen
 • Erfaring fra undervisning og veiledning

Vi søker faglig dyktige medarbeidere som har vilje til å utvikle egen undervisning og evne til å formidle kunnskap på en pedagogisk måte. Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Fleksibilitet og evne til å skape relasjoner med både studenter og kollegaer er viktige egenskaper. Det er en fordel om den som tilsettes kan slutte seg til en av instituttets eller fakultetets forskningsgrupper.

Undervisningsspråket er norsk og vi ønsker primært at den som ansettes skal kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I en overgangsperiode vil det bli mulig å undervise på engelsk.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Søkere med relevant forskningskompetanse utover mastergrad/hovedfagsnivå vil bli prioritert.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse eller erfaring fra undervisning ved universitet eller høgskole, vil bli vurdert for stilling og kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen to år. Instituttet vil legge til rette for at kvalifiseringen kan gjennomføres.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen byggfag
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen byggfag
 • Erfaring fra byggsektoren
 • Administrativ erfaring og kompetanse
 • Evne til å skaffe eksterne midler til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold
 • Annen relevant kompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 507 600 – 637 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 (NOK 604 700 – 776 900) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • En liste over viktige prosjekter og arbeidsoppgaver med relevans for stillingen
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her
 • Øvrige søkere skal i søknaden beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Søkere som ikke har erfaring fra egen undervisning i høyere utdanning vil også bli vurdert
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS