LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor - TMN

Søknadsfrist: 08.08.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Vil du være med å utdanne fremtidens bygningsingeniører?

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig 1 fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bachelorprogrammet ingeniørfag bygg.

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 1 fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor tilknyttet studieprogrammet byggingeniør, studieretning konstruksjon og byggdesign. Stillingene er organisatorisk plassert ved Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ved campus Porsgrunn.

TNM ved campus Porsgrunn tilbyr bachelorgradsutdanninger innen ulike ingeniørfag; herunder studieprogrammene i bygg, maskin konstruksjonsteknikk, informatikk og automatisering. I tillegg har fakultetets virksomhet i Porsgrunn ansvaret for mastergradsprogrammene Industrial IT and Automation og Energy and Environmental Technology. De utlyste stillingene hører inn under ingeniørutdanningen i bygg, som har to studieretninger innen konstruksjon og byggdesign og plan & infrastruktur.

Forskningen innenfor ingeniørfagene er organisert i ulike forskningsgrupper, som for eksempel Energy and CO2 capture, konstruksjoner og Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART). Forskningsgruppene disponerer nye og avanserte forskningslaboratorier.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter i studieretningen konstruksjon og byggdesign, med hovedvekt på konstruksjonsfag.
 • Veiledning av studentprosjekter og bachelorprosjekter.
 • Administrativt arbeid og planlegging knyttet til egen undervisning.
 • Aktiv deltakelse i det faglige utviklingsarbeidet.
 • Delta i forskning og utviklingsarbeid, inkludert søknader om finansiering, forsking og publisering av resultater.
 • Det forventes at den som ansettes kan påta seg undervisning innenfor andre emner i studieprogrammet ved behov, undervisning på alle nivåer knyttet til eget institutt og ved andre institutt kan også bli aktuelt.
 • Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde og den som ansettes bør være forberedt på å kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

 • Bygningsfaglig utdannelse og erfaring.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Søkerne må ha kompetanse innenfor utforming og dimensjonering av bærende konstruksjoner og kunnskap om de vanlige konstruksjonsmaterialene.
 • Kunnskap og erfaring innen ett eller to av disse fagområdene er særlig etterspurt: BIM (VDC) og prosjektstyring, landmåling og GIS, geoteknikk og geologi, LCA, sirkulær økonomi, konstruksjon, anleggsdrift, samt prosjektering av bygninger og infrastruktur.
 • Må ha kjennskap til standarder (eurokoder) og dataverktøy for slik dimensjonering brukt i byggsektoren eller tilsvarende.
 • Søkerne bør ha erfaring fra arbeidsmetoder (f.eks. BIM, LCA, digitale arbeidsmetoder).
 • Dataverktøy og prosjektgjennomføring fra byggebransjen er ønskelig.
 • Interesse for og ferdigheter innenfor undervisning eller annen pedagogiksk virksomhet.
 • Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk)
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende yrkespraksis.
 • Ved tilsetting som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Personlige egenskaper

 • Ha evne til selvstendig arbeid.
 • Ha god evne til å skape relasjoner og delta i samarbeid.
 • Ha stor grad av fleksibilitet.
 • Evne til å formidle kunnskap på en pedagogisk måte.
 • Ha god evne til å motivere.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Faglig kompetanse og erfaring innen bygg og konstruksjon.
 • Undervisningserfaring.
 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Vitenskapelig produksjon innen bygg og konstruksjon.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Søkere som ikke har utdanningsfaglig kvalifikasjoner kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen 2 år (Kurs i universitets -og høyskolepedagogikk vil bli tilbudt).

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse:

 • Kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer.
 • Kan dokumentere grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.
 • Gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning
 • Relevante utdanninger, kurs og seminarer og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig oppdatering og utvikling gjennom undervising og forskning.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 553 500 – 752 800 per år. Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 491 200 – 626 100) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. [Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene.] På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:Personalkonsulent Ruth Helen Haugerud, epost/tlf: [email protected] / 47 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • En liste over viktige prosjekter og arbeidsoppgaver innenfor bygg og konstruksjon.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS