Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor / førsteamanuensis innen veg- og anleggstekniske fag

Søknadsfrist: 07.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknolog, Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi er det en ledig fast stilling som universitetslektor/førsteamanuensis innen fagområdet veg- og anleggstekniske fag.

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Instituttet leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå, men har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert i Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 450 studenter.

Instituttet tilbyr blant annet:

 • Profesjonsutdanninger på master- og bachelornivå
 • Fleksible kvalifiseringsordninger for opptak
 • Ph.d-utdanning innen bygg- og energifag
 • Laboratorietjenester og oppdragsforskning for næringslivet. Noen eksempler på dette er materialprøving og -klassifisering, termografering og tetthetsprøving av bygg, akustiske målinger og inneklimaundersøkelser
 • Etterutdanningskurs

Arrangement av og tilrettelegging for faglige kurs, seminarer og konferanser

Ved instituttet har vi forskningsgruppe innen Building, Energy and Material technology Research Group (BEaM)

Gruppen bedriver anvendt forskning i tverrfaglige temaer innen bygning, energi og material for å utvikle teknologier som er energieffektive, miljøvennlige og bærekraftige.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen skal i hovedsak bidra til å dekke undervisning og veiledning, samt deltakelse i FoU virksomhet innenfor veg- og anleggstekniske fagområder. Instituttet har et nært faglig samarbeid med næringslivet og offentlig sektor. Det forutsettes at den som ansettes bidrar til å styrke samarbeidet ytterligere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Fungerende instituttleder Raymond Riise, tlf 76 96 62 97 / 957 22 023, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

Det generelle kompetansekravet for stilling som førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Det generelle kompetansekravet som universitetslektor:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For denne stillingen vil kravet til universitetslektor være Sivilingeniør/ mastergrad innen relevante fag (anleggsfag, vegfag) og kravet til førsteamanuensis vil være Sivilingeniør/mastergrad og ph.d-grad innen relevante fag (anleggsfag, vegfag).

Den som ansettes må ha kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • Vegplanlegging og vegbygging
 • Anleggsteknikk
 • Tunneldriving og sprengningsteknologi
 • Drift og vedlikehold av veger og tunneler

Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også ha gode engelskkunnskaper. Erfaring fra undervisning, FoU og relevant yrkeskarriere vil tillegges vekt ved vurderingen av søkeren.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et spennende arbeidsmiljø med hyggelige og dedikerte kollegaer
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen