LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis / førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse

Søknadsfrist: 31.10.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgksolen, kontorsted Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse. Stillingen er faglig rettet mot organisasjon og ledelsesdisiplinene knyttet til forebyggende sikkerhet, oppbygging av beredskap og håndtering av kriser. Et viktig arbeidsområde for stillingen er hvordan en kan styrke samfunnets robusthet mot kriser, og ivareta sikkerheten til kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Empirisk vil stillingen være rettet mot både næringsliv, private og offentlige virksomheter og forvaltningsnivåene. Sivilt-militært samarbeide og totalforsvarstenkning står sentralt.

Nord universitet har en økende aktivitet med flere studier og et omfattende nasjonalt og internasjonalt fagsamarbeid innenfor området. Når det gjelder undervisning vil stillingen særlig være knyttet opp mot masterstudium i beredskap- og kriseledelse og et økende antall skreddersydde EVU-kurs. Den som ansettes vil inngå i et forskningsteam innenfor sikkerhet og beredskap knyttet til NORDLAB -Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke (www.nordlab.no).

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder; Mo, Steinkjer og Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området
 • Delta inn i eksisterende forskningsnettverk innenfor sikkerhet og beredskap ved fakultetet, blant annet knyttet til arktisk universitetssamarbeid og UNESCO
 • Bidra med initiering av ny forskning innenfor området
 • Handelshøgskolen samarbeider tett med offentlige og private aktører både sivilt og militært knyttet til sikkerhets og beredskapsfeltet, og det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i nettverksbygging på området

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelsesfag eller annet relevant område, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen organisasjon og ledelsesfag eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. annet skandinavisk språk) og engelsk
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Videre er det ønskelig med:

 • Undervisningserfaring og forskning innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse
 • Innsikt i beredskapsproblematikk knyttet til nordområdene
 • Erfaring fra nettverksbygging knyttet til sivil og/eller militær beredskap
 • Ledererfaring fra sivil eller militær beredskap

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kunnskap om og erfaring innen fagområdet
 • Erfaring fra forskning innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Undervisningserfaring
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner. Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30082860

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS