LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i estetiske fag

Søknadsfrist: 02.10.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, søker en engasjert og kreativ medarbeider som kan bidra til å styrke og utvikle arbeidet med kunst og kultur i opplæringen og i lærerutdanningene.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til undervisning, veiledning og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kunst og kulturfag relatert til senterets virksomhet. Det er en fast 100% stilling, ledig for snarlig tiltredelse. Kontorsted er Bodø. Den ansatte må påberegne noe reisevirksomhet da senteret har et nasjonalt nedslagsfelt for sin virksomhet.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

KKS jobber for økt interesse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage og grunnopplæringen. Senteret utvikler og formidler fagdidaktiske ressurser, kurs og konferanser. Gjennom flere år har senteret utviklet en omfattende digital ressursbase.

KKS bidrar til at barnehager og skoler får økt kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverk. Vi støtter lærerutdanningene og andre institusjoner i deres arbeid med kompetanseutvikling innen kunst- og kulturfag i hele grunnopplæringen. Ved behov er vi rådgivere for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor det kunst- og kulturfaglige feltet.

Senterets målgruppe er lærerutdanningene, barnehage- og skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler samt pedagogisk-psykologisk tjeneste. Vi driver fag- og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, organisasjoner og miljøer.

KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007, og overført til Nord universitet i 2018. Se mer informasjon: kunstkultursenteret.no

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om:

 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle senterets virksomhet gjennom å initiere og drive forskningsprosjekter
 • Søke eksterne forsknings- og utviklingsmidler
 • Oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Formidle forskningsresultater
 • Bidra til kompetanseheving innen kunst- og kulturfag blant lærerutdannere, lærerstudenter, skoleeiere, skoleledere og lærere
 • Utvikling, utprøving og formidling av undervisningsressurser publisert på senterets nettside
 • Formidlingsoppgaver knyttet til senterets generelle virksomhet i forbindelse med seminarer, webinarer, kurs og konferanser, via senterets nettside og i sosiale media

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor innenfor estetiske fag (for eksempel i dans, drama og teater, musikk, design eller kunst og håndverk) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor estetiske fag (for eksempel i dans, drama og teater, musikk, design eller kunst og håndverk), som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Ansettelse som universitetslektor:

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad innen estetiske fag (for eksempel i dans, drama og teater, musikk, design eller kunst og håndverk)
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Felles for alle:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres
 • Gode digitale ferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og med stor grad av gjennomføringsevne
 • Evne til å tenke utviklingsorientert, kreativt og løsningsorientert
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner og/eller kunstneriske produksjoner gjennomført i løpet av de fem siste årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektor
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Vi tilbyr et kreativt og inkluderende arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og mulighet for selvstendig utvikling av innholdet i stillingen. Som ansatt ved KKS vil du inngå i fag- og forskningsnettverk - lokalt, nasjonalt og dels også internasjonalt.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Senterleder Ann Karin Orset, e-post: [email protected], tlf. 75 51 77 80 eller mobil 92 81 13 36, eller
 • Seniorrådgiver Ragnhild Merete Hassel, e-post: [email protected] , tlf. 75 51 79 06

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuellt prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 2.oktober 2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30081045

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS