LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie (4 stillinger)

Søknadsfrist: 10.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vi satser på utdanning, forskning og utvikling innen sykepleie. Ønsker du å bidra ved å bli vår nye kollega?

Om stillingen

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utvider vi vår stab med fire faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie for snarlig tiltredelse. To av stillingene er tilknyttet fagområder i kommunehelsetjenesten, mens de to andre er knyttet til fagområder innen spesialisthelsetjenesten. Du bes oppgi hvilket fagområde du ønsker å være med og styrke hos oss. Alle stillingene er primært tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie, men arbeidsoppgaver ved våre master- og ph.d.- program vil også være mulig. Samtlige stillinger har kontorsted ved campus Bodø, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier på fakultetet og Nord universitets øvrige studiesteder kan være aktuelt.

Vi søker sykepleiere som har klinisk, faglig og organisatorisk kompetanse og erfaring fra henholdsvis kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Du som ansettes må kunne undervise i naturvitenskapelig emner så vel som i sykepleiefaglige emner, samt veilede studenter i praksisstudier. Fakultetet anvender også nettbaserte løsninger både i undervisning og veiledning, det er ønskelig at du bidrar med å videreutvikle dette for å sikre gode læringssituasjoner for studentene våre. Ettersom fakultetet satser på utvikling og bruk av simulering som en studentaktiv pedagogisk metode er det en fordel om du som søker har erfaring/interesse for simulering som pedagogisk metode og/eller forskningsfelt.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at du tydeliggjør i søknaden hvilken forskningsgruppe du ønsker å bidra aktivt innenfor. Forskningsgrupper (nord.no) Det er også ønskelig at du som søker stilling hos oss har en målsetting om å oppnå topp-kompetanse innen ditt fagområde.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette noen med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestillingskompetanse etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie, og ved behov master- og ph.d.-kandidater
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte
 • Strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Relevant klinisk erfaring
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publisering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høgskolenivå
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk eller skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk. Sknadsfrist 10.3.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS