Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleiar (førsteamanuensis / professor) ved Pandemisenteret

Søknadsfrist: 06.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillinga

Ei stilling som senterleiar (førsteamanuensis SKO 1011/professor SKO 1013) i 50% er ledig ved Pandemisenteret ved Eining for berekraftig helse (SUSAINTIT).

Pandemisenteret vart etablert i januar 2023 som del av ein ny eining for berekraftig helse, SUSTAINIT ved Det medisinske fakultet. Ved sida av Pandemisenteret består SUSTAINIT av Senter for global helse og Senter for berekraft i helseutdanning (SHE). Formålet med Pandemisenteret er å fremja tverrfagleg forsking og forskarutdanning som gjer oss betre rusta til å møta framtidige pandemiar. Ei av hovudoppgåvene til senteret er å støtte tverrfagleg prosjektutvikling gjennom hovudsaklege eksterne frikjøp av vitskaplege tilsette frå ulike fakultet til å verke saman innanfor ei forskingsgruppe ved Pandemisentret. Senteret er tildelt midlar frå UiO: Livsvitskap til å komme i gang med den første forskingsgruppa. I tillegg består Pandemisenteret per i dag av ein stab med ein leiar (50%), ein nestleiar (30%), ein professor (100%) og ein koordinator (100%) med ansvar for arbeidet på senteret.

Stillinga har foreløpig finansiering ut 2027. Ansvarsområdet i stillinga omfattar dagleg leiing av senteret, ansvar for personalleiing av senterets tilsette, forskingsleiing og løypande evaluering av alle aktivitetane på senteret. I tillegg inngår senterleiaren i leiargruppa til einingsleiaren og har eit felles ansvar for strategisk utvikling av eininga samla sett og bidra til oppgåver og fagleg samarbeid på tvers av dei tre sentra.

Senteret er nyoppretta og senterleiaren vil leia prosessen mot å staka ut den vidare strategien og den faglege innretninga for senteret. Det er viktig at senterleiaren inspirerer, legg til rette for og motiverer til intern og ekstern samhandling, søknader om ekstern finansiering, profilerer senteret utetter og er ei drivkraft i den faglege, strategiske og organisatoriske utviklinga. Senteret har som mål å finansiere forskargrupper og anna drift primært gjennom inntening av eksterne midlar. Senterleiar skal ha ein plan for korleis senteret best kan oppfylle denne målsetjinga. Senteret deler administrasjon med Senter for global helse og Senter for berekraft i helseutdanning, og er underlagt Eining for berekraftig helse (SUSTAINIT) ved Det medisinske fakultet. Senterleiar rapporterer til einingsleiar ved SUSTAINIT og leier senterverksemda innanfor rammer og planar sett av fakultetsstyret og det vitskaplege rådet i SUSTAINIT.

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert vitenskapeleg kompetanse innanfor det medisinske fagområdet
 • forskingsrelatert leiarerfaring
 • erfaring med forskingsstrategisk arbeid
 • erfaring med innhenting av eksterne midlar
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på engelsk og norsk (eller eit anna skandinavisk språk) er ein føresetnad for å kunne utføre alle oppgåvene stillinga inneheld

Personlege eigenskapar

 • gode leiareigenskapar
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonseigenskapar
 • personleg høvelegheit og motivasjon for stillinga

Vurderingsgrunnlaget for sakkunnig komité er vitskaplege arbeidar og andre faglege, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjonar. Kvalifikasjonar for leiing og administrasjon vil også bli vektlagt. I rangeringa til komiteen av kompetente søkjarar blir trekt heile breidda av desse kvalifikasjonane inn og blir vurdert eksplisitt. Det blir særleg lagt vekt på kvalifikasjonar som står sentralt i stillingsskildring. I den endelege vurderinga og innstilling vil det bli lagde vekt på kvalifikasjonar relatert til stillingsskildring, sakkunnig komités vurdering, vurderingar av personlege eigenskapar for stillinga (basert på intervju og innhenta referansar).

Ved vurdering av søkjarane vil det i tillegg bli lagt vekt på:

 • leiarerfaring innanfor forskingsleiing
 • dokumenterte resultat frå etablering og utvikling av forskings- og formidlingsnettverk og innhenting av forskingsmidlar
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyd

 • lønn 1.047.600-1.165.100 som førsteamanuensis (stillingskode 1011)/professor (stillingskode 1013) avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som senterleiar (for særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast)
 • eit hyggeleg og stimulerande arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og høve til trening i arbeidstida

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • refleksjonsnotat på 1-2 sider om utviklingsmoglegheitene på senteret innanfor gjeldande rammer i leiarperioden og korleis søkjaren kan bidra til dette.
 • Skildring av kvalifikasjonar innanfor formidling, administrasjon og leiing
 • Vitnemål og attestar
 • Akademiske arbeid (inntil 10 publikasjonar) og ei kort utgreiing for desse
 • Referansar (liste med 2–3 personar med namn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjer merksam på at all dokumentasjon må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk.

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju.

Andre opplysningar

Sjå Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO, Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomite og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I samsvar med offentleglova § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har ein overtakingsavtale for alle tilsette med føremål å sikre rettane til forskingsresultat m.m.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS