Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i musikkpedagogikk og hørelære

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er en enhet ved UiT. Den består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet har ledig en fast, 100% stilling fra 1.januar 2020. Fagområdet for stillingen er musikkpedagogikk og hørelære.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingens forskningsområde

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, forsknings- og faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes deltar aktivt i samarbeid med kolleger og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved instituttet.

Undervisning og veiledning

Stillingen vil være knyttet til instituttets BA- og MA-utdanninger hovedsakelig i fagene instrumentaldidaktikk, musikkpedagogikk og hørelære. Stillingen vil også innbefatte undervisning og veiledning på doktorgradsnivå. Arbeidsoppgavene vil være FoU-arbeid, undervisning, veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging i praksis.

Den som tilsettes skal også delta i forberedelse og gjennomføring av instituttets opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til videreutvikling av fagmiljøet i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk gjennom egne forsknings- og utviklingsarbeider, og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter. Et av de områdene vi har fokus på er utforsking av studentaktive lærings- og undervisningsformer og utvikling av digitale læringsverktøy.

Stillingen vil være tilknyttet instituttets forskningsgruppe InOvation – kunsfagspedagogikk.

Administrasjon

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved instituttet for øvrig.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder ved musikkonservatoriet Lillian Jensen: l[email protected], tlf. 77 66 07 32 / +47 920 59 486

Kvalifikasjoner

Vi søker primært en person med vitenskapelig kompetanse på PhD-nivå i samsvar med etablerte standarder for professor-/førsteamanuensiskompetanse innenfor fagområdene med hovedsakelig spesialisering innenfor musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Kompetanse og erfaring fra undervisning i musikkpedagogikk og hørelære i høyere utdanning er påkrevd, og det er ønskelig med erfaring fra både klassiske og rytmiske sjangre. Søkere med erfaring innenfor de rytmiske sjangerne foretrekkes. Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdene vektlegges. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning,

Søkere må videre dokumentere:

 • Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen utdanning
 • Erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsprosjekter
 • Tilknytning til relevante internasjonale faglige nettverk
 • Relevant undervisningserfaring fra høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant erfaring med veiledning av studenter og stipendiater

Personlig egnethet vektlegges.

For øvrig vil erfaring fra grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og frivillig musikkliv være relevant for stillingen.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som:

Professor: For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres omfattende forskning av høy kvalitet. Vitenskapelig nivå må samsvare med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet, eller omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå.

Førsteamanuensis: For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde, eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen

For stillinger ved Norges arktiske universitetsmuseum og kunstfaglige akademi (UMAK) kankunstnerisk formidlingskompetanse erstatte utdanningsfaglig kompetanse for de som ansettes på grunnlag av kunstnerisk kompetanse.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.
 • For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til dosent- og professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

For de som ansettes på grunnlag av kunstnerisk kompetanse, kan kunstnerisk formidlingskompetanse erstatte utdanningsfaglig kompetanse. Institusjonen kan fastsette krav til utdanningsfaglig kompetanse som må erverves etter ansettelsen. Institusjonen fastsetter også kriterier for vurdering og dokumentasjon av kunstnerisk- og museal formidlingskompetanse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi kan tilby

 • Et aktivt forskningsmiljø innenfor musikkpedagogikk
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (ved faste stillinger)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som et utgangspunkt vil professorer, dosenter, og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen