LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Professor / Førsteamanuensis i Film/TV - regi

Søknadsfrist: 01.06.2023

Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media (SADM)

School of Arts, Design, and Media er med sine 1700 studenter og 130 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Om Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM)

Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM) består i dag av 33 ansatte, og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og Visual Effects for 470 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst, samt Institutt for musikk. Alle instituttene er samlokalisert i nye lokaler ved nedre del av Akerselva. WIFM er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Vi har en 100% prosent ledig stilling som professor7 førsteamanuensis i regi, med spisskompetanse innen fiksjon og filmkunst. Ønsket oppstartdato er 10. august 2022.

Fordypning i regi inngår som en del av studieprogrammet Film og TV. Denne læringsstien gir studenten mulighet til å fordype seg i regikunst der arbeidet med skuespilleren står i sentrum. Registudiet skal kunne gi studenten kompetanse til å operere som regissør på ulike plattformer og fagretningen danner fundament for fiksjonsregi i samtlige formater; dramaserier, kortfilm, spillefilm samt spill og animasjonsfilm (2D og 3D). Det forventes dermed at søkeren kan vise til en betydelig egen kunstnerisk produksjon knyttet til flere av disse formatene. Den kunstneriske produksjonen bør holde et høyt nasjonalt og gjerne også internasjonalt nivå.

Forskning vil være en sentral del av stillingen og det forventes dermed at søker kan vise til interesse for forskningsfeltet utover egen kunstneriske produksjon. Pedagogisk utvikling og forskning vil bli en viktig del av arbeidet på studieprogrammet framover så kjennskap til dette er fordelaktig. Det er ønskelig at søker har basiskompetanse innen pedagogikk og fortrinnsvis også lengre praktisk erfaring som underviser innen regikunst.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og utvikle undervisningsopplegg knyttet til regikunst i film og TV, samt i interdisiplinære samarbeid på tvers av studieprogram ved instituttet.
 • Undervise studenter i regikunst for lerret og skjerm
 • Ta del i planlegging, programutvikling og undervisning i programmet
 • Eksamensutvikling og vurdering/sensur
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens/skolens faglige og pedagogiske strategier
 • Bygge og videreutvikle bransjenettverk og internasjonale relasjoner innen fagområdet fiksjon for lerret og skjerm.
 • Delta i et pågående forskningsprosjekt knyttet til pedagogisk utvikling i Westerdals Institutt for film og medier.
 • Drive kunstnerisk forskning knyttet til eget fagfelt innen fiksjonsregi.

Undervisningen på Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og også kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker:

 • Kunstfaglig utdanning i regifag eller relaterte fag ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Kompetanse i og erfaring med skapende regiarbeid og regiutvikling
 • Dokumenterte kunstfaglige arbeider innenfor regi
 • Bred kunnskap om regifaget innen filmkunst og TV-produksjon
 • Kjennskap til og interesse for nyere utviklingstrekk på det audiovisuelle feltet generelt, og regifaget spesielt
 • God forståelse av kreative prosesser og samarbeid
 • Kompetanse på internasjonale samarbeidsprosesser og fortrinnsvis også dokumentasjon på internasjonalt virke.
 • Det er ønskelig at søker kan vise til en bred fagbakgrunn gjerne med fordypning i andre fagfelt utover regifeltet ettersom samfunnsrelevans og interdisiplinær fagdiskurs er hovedpilarer i studieprogrammets utvikling framover.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom kandidaten ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må hen gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode evner i kunnskapsformidling både muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og høy selvstendighet
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk.

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske og eventuelle vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt

(Søker kan legge ved opptil 15 kunstneriske/vitenskapelige arbeider)

 • Pedagogisk CV med liste over utdanningsfaglig erfaring, emnebygging, forelesningstematikk m.v.
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 1.6.2023

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søknad

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), plan for eget forskningsarbeid og dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider/publikasjoner.

Alle søknader blir vurdert etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene, kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Rektoratet ved Høyskolen Kristiania er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Tiltredelse er ønsket fra 15.8, 2023, etter avtale.

Søk

Powered by Labrador CMS