LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis innen hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 16.06.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hvert år uteksaminerer vi 3000 kandidater som er med på å løse viktige samfunnsoppgaver.

HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og ledelse. HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene. Den overordnet ambisjonen vår er å bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin visjon er "Kunnskap som bygger menneske og samfunn". Strategiske ambisjoner og mål har særlig oppmerksom på berekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon, forankret i våre verdier - inkludere, utfordre og samhandle - som kjennetegner identiteten og kulturen hos oss.

Fakultetet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innenfor ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanninger i datateknologi, ansvarlig innovasjon og regional utvikling og i nautiske operasjoner.

Fakultet har fem institutt med om lag 500 tilsette og 5700 studenter. Fakultetet blir ledet av dekan som har det overordnet ansvaret for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og som rapporterer til rektor. Hoveddelen av fakultetet sin virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men fakultetet har også aktivitet ved campus Stord.

Institutt for maskin- og maritime studium har om lag 900 studentar og 80 tilsette i Bergen og Haugesund. Instituttet har ansvaret for fagtilbud innen maritime utdanninger, maskinfag, marinteknikk, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi og energi- og havteknologi. Havrommet er ein fellesnemnar - sammen med fagfelt som samhandling mellom mennesker, organisasjon og teknologi (inkludert system), framtidas utfordringer i blant annet grønn omstilling, og økt digitalisering og autonomi i maritim og marin sektor. Instituttet har syv bachelorprogram, to masterprogram og ph.d.-i Nautiske operasjoner. Det er flere mulige veier til gjennomgående utdanninger fra bachelor til ph.d. i instituttet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis innen hydrogenteknologi ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsfag.

Om stillingen:

Institutt for maskin- og maritime studium (IMM) opplever økt aktivitet innen hydrogenteknolog i både innen undervisning og forskning. HVL er blant annet partner i HyValue som er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og regional koordinator for H2CoVE.

Stillingen hører til på IMM med arbeidssted ved campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU innen hydrogen. Forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan og være relevant for næringslivet i regionen, samt ha relevans for emner som undervises.
 • Delta i utviklingen av hydrogengruppen ved HVL.
 • Undervise etter- og videreutdanningskurs (EVU)i hydrogenteknologi, inkludert utvikling av slike.
 • Undervise studenter på bachelor- og masternivå i hydrogenteknologi eller andre relevante fag innen energi.
 • Utvikle og søke ekstern finansiering for forskningsprosjekter innen hydrogenteknologi.
 • Veilede og koordinere bachelor-, master- og PhD-studenter, i samarbeid med industripartnere og næringsliv.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinge.

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må ha doktorgrad innenfor fagområde teknologi eller realfag med relevans for den utlyste stillingen. 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og/eller engelsk.

Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse ved tilsetting, er forpliktet til å gjennomføre HVLs kurs i høgskulepedagogikk innen 2 år etter tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner blir vektlagt ved rangering av kandidater:

 • Erfaring innen elektrokjemi og/eller materialer for energiapplikasjoner er en fordel.
 • Erfaring med eksperimentelt arbeid innen relevant fagfelt teller positivt.
 • Erfaring fra nettverksbygging med næringsliv og klynger.
 • Erfaring med arbeid i eksternt finansierte prosjekter er en fordel inkludert prosjektledererfaring.
 • Erfaring med skriving av søknader om ekstern finansiering av FoU-prosjekter.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter.
 • Erfaring med vitenskapelig arbeid innen hydrogenteknologi, energimaterialer eller relatert område

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha evne til å samarbeide med andre
 • Sterkt faglig engasjement
 • Evne til å ta faglige initiativ
 • Gode evner til formidling

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. 

Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere at utdanningen samsvarer med norsk bachelor-, master- eller ph.d.-grad.  Se www.hkdir.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. 

HK-dir tilbyr automatisk godkjenning for enkelte grader fra utvalgte land. Dersom utdanningen til søkeren er dekket av ordningen med automatisk godkjenning, vil det være tilstrekkelig å legge ved dokumentasjon på dette. Du kan lese mer om ordningen med automatisk godkjenning her.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering gjennom den ordinære godkjenningsordningen til HK-dir kan ta tid. Du bør derfor sende søknad om godkjenning så raskt som mulig når du vet at du vil søke på stillingen. Dersom du ikke har fått svar fra HK-dir innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra HK-dir om at de har mottatt søknaden din. 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Vi tar forbehold om at stillingen sin plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Assisterende instituttleder Nils Ottar Antonsen, E-post: nils.ottar.antonsen@hvl.no, Telefon: 55 58 75 75

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS