LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis i datateknologi

Søknadsfrist: 02.08.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har over 300 ansatte og ca 3200 studenter.Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som førsteamanuensis i datateknologi ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Stillinga som førsteamanuensis i datateknologi er knytt til bachelorutdanning innan datateknologi ved campus Bergen. Den som vert tilsett i stillinga må ha brei kompetanse innan datateknologi med vekt på programmering. Det vert også lagt vekt på forskingserfaring/-kompetanse og pedagogisk kompetanse.

Arbeidsoppgåvene vil vere:

 • undervisning,
 • rettleiing,
 • vurdering og oppfølging av studentar innan datafagleg utdanning.

Arbeidsplassen er Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som vert tilsett i stillinga skal undervise kurs i datasystem og nettverk ved Sjøkrigsskolen i Bergen (eksternt oppdrag). Emnet inneheld mange tema og den som skal undervise må ha kunnskap om og erfaring med:

* Objektorientert programmering i C++

* Visual C++ applikasjoner mot internett, databaser og måleutstyr (arduino/raspberry pi)* Internett-servere og internett-applikasjoner med javascript eller PHP* Datakommunikasjon: TCP/IP-kommunikasjon programmert i C++

* Objektbaserte datamodeller (UML)* Bruk av SQL Server

Arbeidet vil også inkludere utarbeiding og tilrettelegging av materiell for e-læring.I tillegg skal stillinga dekke undervisning i databasar og operativsystem på dei ordinære datastudia på HVL, og det er derfor eit krav at aktuelle søkarar har erfaring med og kunnskap om desse fagområda.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger For stillinga er det krav om PhD i informatikk/datateknologi eller tilsvarande.

Aktuelle kandidatar må ha erfaring med teknologiane nemnt over, og det vert lagt særskilt vekt på kunnskapar om og erfaring med databasesystem og operativsystem.

Kandidaten bør også ha erfaring med forsking som er relevant for fagfeltet. Det vert lagt vekt på at forskingsprofilen passar inn med instituttet sine eksisterande forskingsområde.

I tillegg vert det lagt vekt på pedagogisk utdanning eller erfaring frå undervisning eller kursverksemd. Søkarar som ikkje kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved tilsetting er forplikta til å gjennomføre høgskulen sitt kurs i høgskulepedagogikk eller tilsvarande etter nærare avtale.

Undervisningsspråket er norsk, og det er eit krav at den som vert tilsett kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Det er et krav om å kunne sikkerhetsklareres for undervisning ved Sjøkrigsskolen.Aktuelle kandidatar kan verte bedne om å halde ei prøveførelesing i tillegg til intervju.

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Personlige egenskaper:

 • sjølvstendig
 • engasjert
 • innsatsvillig
 • gode kommunikasjons– og samarbeidsevner

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder, Pål Ellingsen, telefon +47 55 58 76 02

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS