Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i byggeteknikk

Søknadsfrist: 10.08.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for byggfag har 30 ansatte i 100 % stilling; 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for byggfag.

Om stillingene:

De ledige stillingene som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i byggeteknikk er knytt til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for byggfag. Den ene stillingen har mulighet for å søke om professorstipendiat.

Stillingene omfatter undervisning og forskning innen bygningsfysikk som grunnleggende fagområde. Stillingene skal bidra i undervisningen av flere emner på både bachelor- og masternivå og styrke forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning. Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfaglig masterutdanning innen energiteknologi der instituttets fordypning blir innen bærekraftige bygninger

Arbeidsplassen er campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingsinnehaverene skal undervise og veilede på bachelor, master og Phd nivå. De som ansettes skal bidra med forskning og fagutvikling innenfor bærekraftig bygninger. I tillegg vil vedkommende få en sentral rolle i utvikling av masterutdanning i bærekraftige bygg.

Kvalifikasjoner:

For tilsetting i stillingene kreves kompetanse innen fagområdene bygningsfysikk og/eller bygningsforvaltning. Det er ønskelig med vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdene, og erfaring fra norsk byggebransje vil bli vektlagt. Pedagogiske kvalifikasjoner, utviklingsarbeid og utdanningsledelse vektlegges også.

For tilsetting i stillingen som førsteamanuensis kreves spesielt:

 • For tilsetting som førsteamanuensis er det krav til teknisk doktorgrad innen ett eller fleire av fagområdene bygningsfysikk, installasjoner, inneklima, materialbruk og bygningers livssyklus.
 • dokumenterte vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet. Den vitenskapelige produksjon skal vise forståelse av eget fag, bred og god innsikt i fagområdet og bred innsikt i tilgrensede områder.
 • kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentasjon på førstelektorkompetanse. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad.

Søkerene bør dokumentere gode evner til og erfaring med veiledning av studenter. Videre ser vi etter en søker med erfaring med formidling av vitenskapelige problemstillinger og resultater til fora utenfor akademia. Relevant kompetanse til formidling til brukere innenfor offentlig forvaltning og næringsliv.

Viktige tilleggskvalifikasjoner:

 • Bransjeerfaring
 • Bredt bransjenettverk
 • Erfaring med å skaffe prosjekter med ekstern finansiering

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til å ta initiativ
 • Engasjement

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/ 1198/ 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen