LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i tegnspråk og tolking

Søknadsfrist: 29.05.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdannelse, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program.

Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisnings på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanningen, grunnskolelærarutdnningene, og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg bidrar instituttet i to-årige masterutdanninger og i Ph.d.-programmet

Studier av danning og didaktiske praksisar. Instituttet har et omfattande etter- og vidareutdanningstilbud.Ansatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdannelsene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 midlertidige stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i tegnspråk og tolking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Stillingene inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking og er ledig i tiden 01.08.2022 - 31.07.2023

Fagmiljøet utgjør ca 6 årsverk som underviser i og forsker på både tegnspråk og tegnspråktolking, og uteksaminerer offentlig godkjente tolk for hørselhemmede, døve og døvblinde gjennom et treårig bachelorstudium. Forskningsprofilen til fagmiljøet er knyttet til avbildning i tegnede språk, som drivkraft til å fremme inkludering, kommunikasjon og oversettelse.

Arbeidsstedet er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Stillingen har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes vil ha ansvar for undervisning i teori og praksis i tegnspråk og tolking, gjennom hele studiet
 • Personen(e) som blir ansatt må kunne undervise i tegnspråksdidaktikk, norsk, i tolking mellom norsk og norsk tegnspråk og tolking med tegn som støtte. Undervisning innen tolking og ledsaging av døvblinde, døves kultur, historie og språk, tolking i offentlig sektor, samt skrivetolking og skjermtolking kan være aktuelt.
 • Den som ansettes vil også få arbeidsoppgaver innen veiledning og evaluering av ulike arbeidskrav, og det kan bli aktuelt med veiledning og vurdering av bacheloroppgaver relatert til sin faglige profil og kompetanse.
 • Det kan bli aktuelt med noe reising.

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetanse:

Kriteriene for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling går frem av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For ansettelse som førsteamanuensis må søker ha fullført doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. For ansettelse som førstelektor kreves kompetanse på nivå med norsk doktorgrad, og med tilsvarende relevanskrav som for førsteamanuensis. Kompetanse på tilsvarende nivå må være dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet som en norsk doktorgrad.

For ansettelse som høgskolelektor må søker ha hovedfag/mastergrad med gode resultat, normalt A eller B, og relevans for stillingsprofilen.

Relevant fagområde for PhD/Master kan være for eksempel norsk/nordisk, pedagogikk eller lingvistikk. Kandidaten må også ha god kompetanse i norsk tegnspråk. Personer som ikke har en mastergrad, men som kan dokumentere at hen leverer masteroppgave i løpet av 2022 vil kunne være kvalifisert.

Undervisningsspråket er norsk og norsk tegnspråk, og søkere må mestre norsk eller et annet skandinavisk språk samt norsk tegnspråk.

For ansettelse kreves gode samarbeids- og formidlingsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i møte med studenter er påkrevet.

For ansettelse må man være personlig egnet for stillingen.

Følgende teller positivt i vurderingen:

 • Norsk høyere grads eksamen i språk og/eller pedagogikk er ønskelig
 • Veiledningserfaring og undervisningserfaring, særlig i og om tolking mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk
 • Relevant forskningsarbeid, internasjonalt forskningssamarbeid og yrkespraksis vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med kjennskap til døves kultur, hørselhemmedes organisasjoner, internasjonale tegn og andre lands tegnspråk. Det er en fordel med kjennskap og erfaring med skjermtolking og skrivetolking. Vedkommende bør ha en kompetanse som er relevant for utvikling av et studietilbud som møter kravene til likestilling av norsk og norsk tegnspråk i studiet.
 • Det er en fordel om søkeren har erfaring med pedagogisk bruk av IKT

Personlige egenskaper:

 • Interesse for undervisning og arbeid med studenter, utvikling av nye undervisningsformer, emnedesign og andre undervisningsrelaterte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og tilegne seg nye kunnskaper
 • Nysgjerrighet og evne til formidling
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det ved rangering av søkere bli lagt stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillinga” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søker sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, iregnet:

 • Vitenskaplige arbeid (inntil 5 stk.)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål.

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke, total maksgrense for opplasting av vedlegg er 50 MB.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetansehevning - og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - Førsteamanuensis / 1198 - Førstelektor / 1008 - Høgskulelektor.

Fra lønnen blir det trekt 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentliglova. Søkere som har bedt om slikt unntak, blir varslet hvis ønske ikke blir tatt til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Personer med høy grad av norsk tegnspråkkompetanse og/eller norsk tegnspråk som morsmål/førstespråk oppfordres til å søke.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Assisterende instituttleder Andrea S. Søndergaard Eikset, 55587701, epost

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS