Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i energifag

Søknadsfrist: 18.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag har 49 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor.

Om stillingen:

Institutt for maskin- og marinfag (IMM) opplever økt aktivitet innen energifag. I tillegg til å undervise egne studenter på campus Kronstad, har instituttet ansvar for undervisning av blant annet termodynamikk på Sjøkrigsskolen i Bergen. Innholdet i våre studier oppdateres jevnlig for å møte samfunns – og næringslivets behov for kompetanse for å møte det grønne skiftet.

Denne stillingen er i hovedsak opprettet for å dekke undervisning i termodynamikk, men andre emner kan være aktuelle i tillegg. Deltakelse i FoU aktivitet inngår også i stillingen.

Når det gjelder forskning må den passe inn i høgskolens strategiske plan. I tillegg ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi

Arbeidsplassen er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervise og veilede studenter på bachelor i termodynamikk
 • I tillegg til undervisning i termodynamikk vil det telle positivt om man kan undervise og veilede på bachelor og mastergradsnivå i ett eller flere av følgende emner: dynamikk, fornybar energi og hydrogenteknologi. Søkeren bes oppgi hvilke av disse tema man kan forelese i tillegg.
 • Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med industripartnere og næringsliv.
 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi
 • Delta i team for å utvikle elæringsmoduler for de emner man skal undervise

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen energi- eller maskintekniske fag.

 • For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen energi eller maskintekniske fag.
 • For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.

Undervisningen vil foregå på norsk. Det kreves derfor god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning fra universitet eller høgskole.

Det er ønskelig med god IKT - kompetanse og erfaring med veiledning. Søkere må kunne sikkerhetsklareres for undervisning på Sjøkrigsskolen.

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsettingsdato.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • God formidlingsevne
 • Fleksibel og kan påta deg ulike oppgaver

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011- førsteamanuensis / 1198 - førstelektor / 1008 - høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Nils Ottar Antonsen, +47 55 58 75 75 eller +47 901 87 402

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS