LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i byggeteknikk

Søknadsfrist: 08.08.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for byggfag har 30 ansatte i 100 % stilling; 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Stillingen omfatter undervisning og forskning innen bygningsfysikk som grunnleggende fagområde. Stillingen skal bidra i undervisningen av flere emner på både bachelor- og masternivå og styrke forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning. Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfaglig masterutdanning innen energiteknologi der instituttets fordypning blir innen bærekraftige bygninger

Arbeidssted er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingsinnehaverne skal undervise og veilede på bachelor, master, førsteamanuensis og Phd nivå. Den som ansettes skal bidra med forskning og fagutvikling innenfor bærekraftig bygninger og FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold). I tillegg vil vedkommende få en sentral rolle i utvikling av masterutdanning i bærekraftige bygg.

Kvalifikasjoner:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Kompetanse innen fagområdene bygningsfysikk og/eller bygningsforvaltning
 • For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves teknisk doktorgrad innen ett eller fleire av fagområdene bygningsfysikk, installasjoner, inneklima, materialbruk og bygningers livssyklus. Relevant erfaing fra utdanning, forskning og utvilkingsprosjekt vil bli vektlagt.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves relevant sivilingeniørutdanning elller tilsvarende innen samme fagområde. God innsikt i regelverket som Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter (SAK10 og TEK17) vil bli vektlagt. Erfaring med Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU) vil bli vektlagt, gjerne med erfaring fra eiendomsbesitter.
 • Bredt bransje nettverk
 • Erfaring med å skaffe prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra norsk byggebransje vil bli vektlagt og dette gjelder særlig innen FDV i bygg

Det kreves dokumentert vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet. Den vitenskapelige produksjon skal vise forståelse av eget fag, bred og god innsikt i fagområdet og bred innsikt i tilgrensede områder. Den vitenskapelige produksjon frå siste 5 år skal tillegges særskilt vekt.

Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til å ta initiativ
 • Engasjement

Søkeren bør dokumentere gode evner til og erfaring med veiledning av studenter. Videre ser vi etter en søker med erfaring med formidling av vitenskapelige problemstillinger og resultater til fora utenfor akademia. Relevant kompetanse til formidling til brukere innenfor offentlig forvaltning og næringsliv er ønskelig.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - Førsteamanuensis / 1198 - Førstelektor / 1008 - Høgskulelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Instituttleder Arve Leiknes, +47 55 58 76 53 eller +47 482 26 773

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS