LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Undervisningsstillinger innen bioingeniørfag

Søknadsfrist: 17.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Institutt for bioteknologi, som hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, holder til i Biohuset på studiested Hamar. Ved institutt for bioteknolog tilbys en bachelor i bioingeniør, en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi, ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med institutt for skog- og utmarksfag, foruten et ett-årig utdanningstilbud på bachelornivå for utvekslingsstudenter.


Det er høy forskningsaktivitet ved instituttet, og et utstrakt samarbeid både med agroindustrien gjennom klyngefellesskapet NCE Heidner Biocluster, og med forskningsinstitusjoner og offentlige instanser både i inn- og utland. Instituttet bedriver også forskning innen human helse i samarbeid med sykehus og offentlige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Brenner du for bioingeniørfaget?

Om stillingen

Institutt for Bioteknologi, ved Høgskolen i Innlandet, søker undervisningspersonell med høy bioingeniørfaglig kompetanse til studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag. Det er behov for undervisningskompetanse tilsvarende en 40% undervisningsstilling, men dette kan deles opp i mindre bistillinger for kombinasjon av tilsettingsforhold ved et helseforetak, f.eks Sykehuset Innlandet, og Høgskolen i Innlandet. Stillingen/-e er fast hvis søker tilfredsstiller kompetansekravene til en stiling som høgskolelektor (masternivå) eller førsteamanuensis (doktorgradsnivå). Søkere som ikke tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse, kan ansettes midlertidig forinntil tre år i lavere stilling. Instituttet kan tilrettelegge for masterutdanning ved Høgskolen i Innlandet dersom ønskelig.

Stillingen/-e og ønskes besatt fra januar 2022.

Om institutt- og utdanningstilbud

Institutt for bioteknologi, som for tiden har 23 ansatte, hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, og holder til i Biohus på studiested Hamar. Ved instituttet tilbys en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi og en ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med Institutt for skog- og utmarksfag. I tillegg har instituttet etablerte en bachelor i bioingeniørfag som hadde oppstart i august 2021.

Om stillingene

Stillingene er tilknyttet studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag og arbeidsoppgaver tillagt stillingen/-e omfatter følgende:

 • Undervisning og veiledning innen laboratoriemedisin og -teknologi for fagområdene patologi og medisinsk mikrobiologi.
 • Samarbeide med praksisfeltet om praksisstudier

Den/de som ansettes kan også tildeles andre undervisningsoppgaver på studieprogrammet.

Kontakt:

Instituttleder Frøydis Myromslien, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Formelle krav til kompetanse for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det kreves arbeidserfaring fra medisinsk laboratorium innen patologi og/eller medisinsk mikrobiologi.
 • Det kraves minimum en mastergrad eller liknende innen relevant fagområde for ansettelse i fast stilling.

Pedagogisk kompetanse:

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring fra analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering med bruk av statistiske verktøy
 • Erfaring innen automasjon
 • Erfaring fra undervisning og/eller veiledning i høyere utdanning

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Det forutsettes gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det forventes god formidlingsevne og et tydelig studentengasjement

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Den som tilsettes må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vurdering av hvilken kandidat/-er som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Ved eventuell ansettelse i flere bistillinger, prioriteres det slik at kandidatene har komplementerbare fagområder. Søkerne bes angi om det søkes 40 % stilling eller en mindre bistilling. Der kandidatene ellers stiller likt vil søkere med førstekompetanse bli prioritert.

Søknaden må utformes på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS