LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i jordbruksfag

Søknadsfrist: 04.12.2022

Høgskolen i Innlandet

Studiested Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård, åtte kilometer utenfor Hamar sentrum.

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Et fagmiljø i vekst!

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Hamar. Sentralt plassert i Innlandet, landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping. Instituttet har ca. 300 studenter og ca. 20 fast ansatte og tilbyr utdanningene: Bachelor i agronomi og landbruksteknikk, master i bærekraftig jordbruk (nett- og samlingsbasert), årsstudier i jordbruk (campus og nettbasert) og økologisk landbruk (nettbasert).

Om stillingen

Stillingen innebærer forsknings- og utviklingsoppgaver og det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til utvikling av prosjekt rettet mot deltakelse i EUs program Horizon Europe med foreløpig tittel: «Sustainable pasture-based small-scale farming» og instituttets øvrige forsknings- og utviklingsaktiviteter. Prosjektet skal utvikle løsninger for bærekraftig småskala husdyrhold i europeiske kulturlandskap.

Det forventes også at den som ansettes utfører undervisning og veiledning i emner som er passende for søkerens kompetanse. Nærmere avklaring angående undervisningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Utvikling av søknader for ekstern finansiering av og forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Deltakelse i forskergruppen «Bærekraftig jordbruk» som arbeider med anvendt forskning innen jordbruks- og teknologiske fagområder.
 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning og sensur.
 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som professor/ førsteamanuensis/ førstelektor innen jordbruksfag i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk. Andre skandinaviske språk sidestilles med norsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:

 • Søkere må redegjøre for hvilke fagområder de kan undervise i. Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket.

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen. Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS