LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis i bioteknologi

Søknadsfrist: 06.12.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Har du ambisjoner om å arbeide i et fremtidsrettet fagmiljø i bio-sektoren? Se hit!

Om stillingen

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis i bioteknologi, som skal jobbe tett opp mot studieprogrammet Bachelor i bioingeniørfag. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.

Vi er interessert i en person med bakgrunn fra bioingeniørutdanning og med forståelse for bioteknologi:

 • som kan bidra til å bygge opp bachelor i bioingeniørfag ved instituttet for bioteknologi
 • som er god til å planlegge og koordinere faglige og administrative oppgaver
 • som er god på nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører
 • som kan bidra til å øke mulighetsrommet, bl.a. gjennom å utvikle nye tilbud og styrke den faglige virksomhet

Ansvar og oppgave

 • Videreutvikle studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag
 • Inneha 40% verv som studieprogramansvarlig for bioingeniørstudiet, som blant annet innebærer å ha ansvaret for kvalitetsarbeidet i studiet
 • Undervise og veilede studenter innen bachelor i bioingeniørfag – aktuelle fagområder er medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi, og koagulasjon
 • Utvikle forskningsaktivitet med høy kvalitet relevant for bioingeniører, herunder eksternfinansiert virksomhet
 • Publisere og formidle forskningsresultater

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Ph.d. innen relevant fagområdet
 • Bred kompetanse, god forståelse for bioingeniørfag og praksisfeltet i Norge
 • Erfaring fra undervisning, veiledning og forskning i tilknytning til en bioingeniørutdanning, vil bli tillagt stor vekt
 • Autorisasjon som bioingeniør er en fordel
 • Oppdatert kunnskap om kvalitetssikring på medisinske laboratorier
 • Erfaring med initiering og gjennomføring av FoUI-prosjekter er en fordel

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet gjennom å initiere og lede egen forskning.
 • Den som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Den som tilsettes må ha god kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å å delta i etablering og oppbygging av et nytt studieprogram
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS