LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

Søknadsfrist: 02.02.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),

utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling? Vi har ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE). Stilingen er midlertidig ,100 %, for perioden 01.08.22-31.07.23.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Stillingen er en undervisningsstilling.
 • Stillingen kan bli tildelt undervisning ved alle høgskolens utdanninger hvor faget inngår.
 • Noe av undervisningen vil medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves minimum mastergradsnivå innenfor RLE eller annen tilsvarende, relevant utdanning.
 • Kompetansen i RLE må ha hovedvekt på relevant fagområde (KRLE, religionsvitenskap, kristendomskunnskap, teologi, filosofi, idéhistorie eller tilsvarende fag), og være relevant for KRLE som lærerutdanningsfag.
 • Det søkes etter kandidater med bred faglig orientering.
 • Kjennskap til KRLE-faget i norsk barnehage, skoleverk og lærerutdanning, samt erfaring og kompetanse innen det flerkulturelle området, vil bli tillagt vekt.
 • Søkere må ha bred og dokumenterbar RLE-faglig didaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis.

For tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor kreves dokumentasjon på tilkjent førstekompetanse innenfor relevant fagfelt. Ansettelse gjøres uten sakkyndig vurdering. Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet og arbeidsoppgavene.
 • Den som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må ha god muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Om institutt for samfunnsfag og religion, livssyn og etikk

Instituttet består av fagmiljøene innen samfunnsfag og religion, livssyn og etikk(RLE) Fagmiljøene bidrar med undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium samfunnsfag, ex.phil og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, digital kommunikasjon og kultur, og tilpasset opplæring, i undervisningsledelse og realfagenes didaktikk.

Dessuten bidrar fagmiljøene i instituttet med undervisning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Instituttets fagmiljøer driver eksternvirksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: Diversity in Education og Studies in Professional Development, Learning and Policy, Pedagogisk grunnlagstenkning i barnehage og skole og Global Bevissthet og Bærekraft (GLOBE).

Faggruppen for religion, livssyn og etikk består for tiden av 12 ansatte, 3 professorer, 6 førsteamanuenser, 1 høgskolelektor og 2 stipendiater.

Instituttet har totalt 27 medarbeidere.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, eventuell dokumentasjon på kompetansenivå (eksempelvis sakkyndig vurdering), publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Professor Vebjørn Leonard Laamanen Horsfjord, Tel: +47 62 59 79 70, e-post: [email protected]
 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: +47 62 51 76 73, Mob: +47 992 93 911, e-post:[email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS