LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i idrett og kroppsøving

Søknadsfrist: 17.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering. Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap er det ledig stilling. Stillingen er 3 årig i 100 % for perioden 01.08.2021 - 31.07.2024

Stillingen ligger til Seksjon for idrett og kroppsøving.

Ansvar og oppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av studier og ivaretakelse av emneansvar
 • Planlegging og gjennomføring av studentrelatert arbeid knytte til både praktiske og teoretiske emner, samt oppfølging av studenter i praksis
 • Undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå innen kroppsøving- og idrettsfag og/eller idrett.
 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av Forsknings og Utviklingsarbeid (FoU)

Kvalifikasjoner

Søker må ha:

 • Relevant utdanningskompetanse innen kroppsøving og idrettsfag og/eller idrett på doktor- eller mastergradsnivå
 • Kjennskap til og erfaring fra praksisfeltet fra lærerrollen (kroppsøving- og idrettsfag) og/eller trenerrollen (idrett). Instituttet har et tett samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, og for denne stillingen spesielt gjelder dette praksisfeltet (skolesektoren med tilhørende etater og/eller idrettssektoren)
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Det er ønskelig at søker har:

 • God kjennskap til fagområdene kroppsøving- og idrettsfag og/eller idrett
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter innen kroppsøvings- og idrettsfags og/eller idrett på både bachelor- og masternivå

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt, spesielt gode evner til å skape, delta i og gjennomføre prosesser og fagutvikling

Den som ansettes må kunne:

 • Samarbeide godt med andre, ha evne til initiativ, ha en strukturert arbeidsform og trives med å håndtere flere oppgaver parallelt.
 • Bidra til samhandling internt og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Ha evne til å skape positivt engasjement blant sine kollegaer og i undervisnings- og veiledningssammenheng blant studenter
 • Ha interesse for digitalisering, nye undervisningsformer og pedagogisk utviklingsarbeid

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Høgskolen, Campus Elverum, og deltar aktivt i fagmiljøet.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Konstituert seksjonsleder Thorsteinn Sigurjônsson. Telefon: +47 624 30 122, Mob: 909 80 567, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om høgskolen som arbeidsgiver, se Høgskolen i Innlandet som arbeidsgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS