LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Faglærer produksjonsdesign BFA (Professor / Førsteamanuensis)

Søknadsfrist: 18.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

Stillingen ligger til www.filmskolen.no. Stilingen er fast, 40%, 6-årig åremål (ev. med mulighet for 4-årig), 01.05.2021 - 30.04.2026.Arbeidssted er Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontakt:

Studiet i produksjonsdesign skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å utvikle og realisere visuelle konsepter for film og TV-drama. Utdanningen omfatter opplæring innen filmspråk, visuelle virkemidler, kunst- og arkitekturforståelse. Studentene skal lære å kommunisere gjennom skisser, digitale tegneprogrammer ogmodeller. De får trening i hele realiseringsprosessen, fra research og formgiving, til bygg, dekor og rekvisittarbeid. Studiet gir erfaring i idéutvikling, visuell konseptutvikling og samarbeid på tvers av fagfunksjoner. Det legges vekt på utvikling av administrative ferdigheter gjennom logistikkoppgaver, planleggingsarbeid og budsjettering.

Ansvar og oppgaver

Den ansatte læreren i produksjonsdesign vil samarbeide med hovedlæreren i å legge opp undervisningen innen linjen, herunder planlegge, tilrettelegge og gjennomføre produksjonsdesignstudiet i henhold til godkjent studieplan. Undervisningen skal legges opp innen gitte rammebetingelser og i forståelse med Den norske filmskolens ledelse, samt tilrettelegge for samarbeid med de andre linjene.

Oppgavene består blant annet av å

 • Medansvar for å definere studieretningens plass innenfor Den norske filmskolens fagportefølje.
 • Sikre studentenes faglig og kunstneriske utvikling.
 • Undervise innen fag-emner for alle linjer ved Den norske filmskolen.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet på linjen samt linjens deltagelse i fellesproduksjoner og workshops.
 • Være veileder for linjens studenter og biveileder for andre linjers studenter etter behov.

En viktig del av arbeidet vil være det pedagogiske utviklingsarbeidet både linjevis og på tvers av linjene.Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende arbeid som scenograf/ produksjonsdesigner innen fiksjonsproduksjon for spillefilm/fjernsynsdrama og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.Den norske filmskolen vil etterspørre en faglig kompetanse som danner grunnlag for

 • å ivareta fagets tradisjon og fornyelse i film, fjernsyn og beslektede medier
 • å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere for de berørte bransjer
 • å drive utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå, også sammenlignet med internasjonale læresteder.
 • Filmfaglig utdannelse er ønskelig.
 • Praktiskpedagogisk erfaring vil bli tillagt vekt. Opplæring tilbys og er obligatorisk for de som ikke kan dokumentere relevant pedagogisk kompetanse fra før. Kurs må gjennomføres innen to år etter ansettelse.
 • IT-kunnskaper på brukernivå tillegges vekt.
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Personlig kompetanse
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til relasjonsbygging vil bli tillagt vekt
  • Fleksibilitet
  • Selvstendig arbeid

Faglærerstilling ved Den norske filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis - enten som formalkompetanse eller på bakgrunn av dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Formelle krav går fram av Forskrift omansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (kapittel 1) og av interneRetningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Dersom du har mottatt eksternfinansiering til prosjekter, ønsker vi en oversikt over disse
 • Dersom du har publisert noe, ønsker vi en oversikt over dette
 • Inntil 5 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1404 Professor/1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For åremålsstillinger: Faglærer tilsettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 1 gang (inntil 12 år til sammen).

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS