LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spilldesign spillutvikling og spillprogrammering

Søknadsfrist: 17.04.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr ph.d utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Ønsker du å jobbe med engasjerte studenter innen spill og opplevelsesteknologi?

Om stillingen:

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagmiljøet for medieteknologi; spill og opplevelsesteknologi.

Vi søker primært etter en underviser/forsker med erfaring og ekspertise innen design, utvikling og programmering av dataspill. I tillegg til generell programmerings- og utviklingskompetanse på utviklingsplattformer som Unity3D og Unreal, søker vi spesielt etter en person med erfaring innen spilldesign. Personen som ansettes vil undervise i ulike emner, hovedsakelig innen spilldesign, -utvikling og -programmering.

Fokusområdet for fagmiljøet innen spill og opplevelsesteknologi er innovativ utvikling og bruk av IKT, multimedia og spill for en bredere bruk enn et rent underholdningsfokus. Fagmiljøet jobber tett med nasjonal og internasjonal spillindustri for å gi studentene en dynamisk og relevant setting for å lære om utvikling og bruk av spillteknologi.

Studiet er internasjonalt, og undervisningsspråket er engelsk. Vi søker å styrke både forskning og undervisning, og ønsker derfor søkere med relevante nasjonale og internasjonale nettverk, motivert for å bidra til å bygge et sterkt, relevant og produktivt forskningsmiljø ved Nord universitet.

Bachelorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi er en del av Senter for fremragende IT-utdanning (Excited).

Dersom det på grunn av manglende søkertilgang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling somførsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ved ansettelse som universitetslektor vil fakultetet legge til rette for å utarbeide en kompetanseplan for at den ansatte på sikt kan kvalifisere seg til førstestilling.

Stillingen har daglig arbeidssted ved campus Levanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning på bachelorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi.
 • Forskning og utviklingsarbeid, inkludert formidling.
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området.
 • Deltakelse i utvikling av eksternt finansierte forskningsprosjekter forventes, i tillegg til nettverksbygging med offentlige og private aktører innen fagområdet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsarbeid.

Ansettelse som universitetslektor:

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Felles for alle:

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisningog veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk somdekker dette kravet.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten har god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse - tilsvarende CEFR-nivå B2 innen to år.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Utdanningsbakgrunn
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis eller kode 1009 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • Gode låne-, forsikrings-, og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon:

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen:

 • Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.
 • Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Søknad:

Søknad sendes elektronisk innen 17.04.2023

Den digitale søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Utdanningsfaglig CV - ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Kontaktinformasjon til to-tre referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området/Storbritannia må du legge ved NOKUT-godkjenning.

Fullstendig digital dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen 17.04.2023.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30175254

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS