LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen marintekniske fag

Søknadsfrist: 06.06.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag har om lag 50 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse, herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund ) og 2 på masternivå (energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører

Ledig undervisninsstilling innen maritekniske fag ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen marintekniske fag ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN).

Om stillingen:

Institutt for Maskin- og marinfag har lang tradisjon for å utdanne ingeniører innen marinteknikk. De siste årene har man hatt en økning i aktiviteten med nye mastertilbud og økt aktivitet innen forskning. Det er derfor nødvendig å styrke det marintekniske miljøet ved instituttet.

Arbeidsplassen er ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå.
 • Undervisningsoppgavene vil være innenfor følgende marintekniske fagområder:
  • Hydrodynamikk (motstand, propulsjon og hydrodynamisk respons).
  • Marine konstruksjoner og installasjoner (flytende havvind ved bruk av programvare SESAM).
  • Hydrostatikk/stabilitet.
  • Forankringsteori.
  • Utfra søkernes bakgrunn og erfaring kan andre fag/fagområder også være aktuelle.
 • Beregningsprogramvaren MATLAB og/eller Python blir brukt i all undervisning.
 • I fagene hydrodynamikk og hydrostatikk/stabilitet gjennomføres det laboratorieoppgaver i MarinLab.
 • Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver, i samarbeid med industripartnere og næringsliv.
 • Delta i team for å utvikle e-læringsmoduler for de emner man underviser i.
 • Avhengig av søkernes bakgrunn kan også deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU påregnes. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de emner det undervises i. I dag foregår forskning på instituttet i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi. Innen havteknologi er fokusområdene marinteknisk design av flytende havvind, skip og lukket oppdrett.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen marintekniske fag eller maskintekniske fag med fordypning i marinteknikk.
 • For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen marintekniske fag eller maskintekniske fag med fordypning i marinteknikk, aerodynamikk, hydrodynamikk og/eller fluidmekanikk.
 • For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, eller på engelsk.
 • Kompetanse og/eller erfaring innen pedagogikk, veiledning, IKT og evne til samarbeid vil telle positivt.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og søkere som ikke behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra industri og næringsliv

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, og kan påta deg ulike oppgaver
 • Løsningsorientert og nytenkende

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamaniensis/ førstelektor/ høgskolelektorr lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstilatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Vi tar forbehold om at stillingen si plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL si interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Instituttleder Nils-Ottar Antonsen, E-post: nils.ottar.antonsen@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS