LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

Søknadsfrist: 11.04.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


Om institutt for samfunnsfag, religion og etikk


Instituttet består av fagmiljøene innen samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE). Fagmiljøene bidrar med undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, i undervisningsledelse og realfagenes didaktikk.


Dessuten bidrar fagmiljøene i instituttet med undervisning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.


Instituttets fagmiljøer driver eksternvirksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.


Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: Dannelse, verdier og kulturarv (DaVeKu), Global Bevissthet og Bærekraft (GLOBE) og Diversity in Education (DIVE).


Faggruppen for religion, livssyn og etikk består for tiden av 13 ansatte, 4 professorer, 5 førsteamanuenser, 2 høgskolelektorer og 2 stipendiater.

Instituttet har totalt 28 medarbeidere.

Ved HINN er det ledig vikariat som Førsteamanuensis/førstelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsfag, religion og etikk er det ledig undervisningsstilling som førsteamanuensis/førstelektor i religion, livssyn og etikk (RLE). Stilingen er midlertidig,100 %, for perioden 01.08.23–31.07.24, med arbeidssted på studiested Hamar.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til ansettelse i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor åpnes det opp for ansettelse i lavere stilling. Søkere med kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som høgskolelektor ønskes derfor velkomne som søkere til den midlertidige stillingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Stillingen er en undervisningsstilling.
 • Stillingen kan bli tildelt undervisning ved alle høgskolens utdanninger hvor faget inngår.
 • Noe av undervisningen vil medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i religion, livssyn og etikk (RLE) i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Kompetansen i RLE må ha hovedvekt på relevant fagområde (KRLE, religionsvitenskap, kristendomskunnskap, teologi, filosofi, idéhistorie eller tilsvarende fag), og være relevant for KRLE som lærerutdanningsfag.

Erfaringskompetanse:

 • Det søkes etter kandidater med bred faglig orientering.
 • Kjennskap til KRLE-faget i norsk barnehage, skoleverk og lærerutdanning, samt erfaring og kompetanse innen det flerkulturelle området, vil bli tillagt vekt.
 • Søkere må ha bred og dokumenterbar RLE-faglig didaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis.

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper:

 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet og arbeidsoppgavene.
 • Den som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Personlig egnethet for stilligen vi lbli tillagt stor vekt.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må ha god muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • 5 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Professor Vebjørn Leonard Laamanen Horsfjord , tlf: +47 62597970, epost: vebjorn.horsfjord@inn.no. eller
 • Instituttleder Dag Hundstad, tlf+47 62541612/ +47 97121770 epost: dag.hundstad@inn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS