LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 17.04.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet søker Førsteamanuensis/førstelektor i innovasjon og entreprenørskap

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. Vårt institutt for organisasjon, ledelse og styring har nå ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i innovasjon og entreprenørskap. Instituttet består av ca. 100 ansatte og tilbyr studier innen en rekke fagområder på master- og bachelornivå, fordelt på studiestedene Lillehammer, Rena og Kongsvinger, samt samlingsbaserte- og nettbaserte studietilbud både heltid og deltid.

Fagfeltet innovasjon er ett av satsningsområdene til fakultetet. Vi har forskerutdanningen Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP), og en veletablert forskergruppe innenfor innovasjon. Instituttet har i tillegg en master i innovasjon i sin portefølje, og fagområdene studentbedrift, innovasjon og entreprenørskap er representert i flere av BA-programmene våre.

Her kommer du inn i et fagmiljø som er konkret, praktisk og utadrettet. Vi er opptatt av å gi studentene kompetanse som kan omsettes i det virkelige liv, og vi har en bevisst og fremoverlent satsning på et tett samarbeid med regionens næringslivsaktører som næringshage, virkemiddelapparat og ungt entreprenørskap.

Stillingen har undervisningsoppgaver både ved studiested Rena og Lillehammer. Hovedarbeidssted vil være enten på studiested Rena eller Lillehammer, etter nærmere avtale.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver i emnene innovasjon og entreprenørskap samt studentbedrift på Bachelor, Master og evt. PhD nivå.
 • Veiledning av studenter på Bachelor, Master og PhD-nivå.
 • Ha en aktiv, koordinerende og samarbeidende rolle både på tvers av institutter, samt opp mot øvrige fakultet.
 • Være kontakt og knutepunkt opp mot eksterne samarbeidspartnere, lokalt og regionalt næringsliv.
 • Bidra til forskning på regional utvikling innenfor næringsliv og innovasjon, og koble innovasjon, entreprenørskap og studentbedrift tettere på forskning og forskergruppen innenfor regional dynamikk og innovasjon.
 • Ha en aktiv rolle i studiekvalitetsarbeid.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Doktorgrad eller tilsvarende førstekompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig fagområde, i henhold til Forskrift om ansettelse om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere med førstekompetanse fra et annet fagområde og med erfaring fra prosjektledelse, entreprenørskap el. kan bli vurdert til stillingen.
 • Søkere som ved søknadsfrist tar doktorgradsutdanning i relevant fagområde jfr. kulepunkt ovenfor, og som er i sluttfasen av PhD, kan vurderes. Ved ansettelse uten ferdigstilt PhD eller tilkjent førstekompetanse, kan det ansettes midlertidig som høgskolelektor med avtalefestet overgang til fast stilling som førsteamanuensis etter godkjent doktorgrad.
 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • God muntlig og skriftlig beherskelse og fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk).

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se:

Erfaringskompetanse:

 • Bred og relevant erfaring fra praksisfeltet innenfor fagområdene, med spesiell vekt på entreprenørskap.

Personlige egenskaper:

 • Har evnen til å lære bort innovasjon og entreprenørskap på en praksis-nær og erfaringsbasert måte.
 • God til å bygge nettverk og relasjoner opp mot private og offentlige aktører, næringslivsklynger og øvrige samarbeidspartnere.
 • Nysgjerrig, åpen og proaktiv holdning knyttet til forskningsarbeid, samt koblingen av forskning inn mot praksis og teori.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til faglig utvikling og videre kvalifiseringsløp i et åpent, nytenkende og dynamisk miljø.
 • Lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over erfaring med og tanker om bruk av digitale plattformer i undervisning
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, tlf: +47 920 52 429 , epost: jens.madsbu@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS