LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 30.05.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».


Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Har du hjerte for sykepleiefaget?

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie.

50 % av stillingen er fast og 50 % av stillingen er et vikariat for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024. Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie med arbeidsted Kongsvinger.

Seksjon for sykepleie er èn av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje, og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2023/2024 tilbyr seksjonen følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Tynset

Som ansatt blir du med i en relevant forskergruppe som for eksempel Helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv. Forskergruppen har som formål å styrke tverrfaglig forskning med særlig vekt på fire sentrale forskningsområder; barn og unges psykiske helse, helsekommunikasjon og helsekompetanse, helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge, samt måling av helse.

Seksjonen er i tillegg tilknyttet forskergruppene Helse- og omsorg i et livsløpsperspektiv og Global helse.

Ved studiested Kongsvinger vil du være en del av miljøet ved Høgskolesentret på Kongsvinger hvor fokusområdet er helse, digitalisering og bærekraft. I hverdagen vil du være tilknyttet et lite og sterkt fagmiljø samtidig som du også er en del av Seksjon for sykepleie. Hos oss får du mulighet til å drive fag- og forskningsarbeid i tillegg til oppfølging av våre studenter. Studentene har over flere år gitt studiestedet gode tilbakemeldinger på at de trives godt både faglig og sosialt.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bidra til instituttets-/seksjonens forsknings- og fagutviklingsvirksomhet.
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter som kan involvere studenter.
 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen ulike emner, med spesielt vekt på veiledning og simulering i øvingsrom og i kliniske studier.
 • Pedagogiske oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene.
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Videreutvikling av bachelorstudiet, spesielt innen gjennomgående temaer som etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen helse- og sykepleievitenskap i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:

 • Sykepleiefaglig kompetanse vil bli prioritert.
 • Oppdatert klinisk kompetanse innen området akutt/somatisk sykepleie er foretrukket.
 • Erfaring fra simulering/øvingsavdeling er ønskelig.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning ønskes.
 • God kompetanse i legemiddelhåndtering og legemiddelregning er ønskelig.

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Mette Arnestad, +47 47018444, e-post: mette.arnestad@inn.no eller
 • Marie Hornslien, +47 92646583, e-post marie.hornslien@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS