LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Forskar innan sensorisk nevrobiologi: Sensorisk basis for dyreplanktonbusetting og metamorfose

Søknadsfrist: 14.08.2024

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Michael Sars-senteret held til på Marineholmen saman med andre forskingsinstitutt ved universitetet. Senteret er organisert som eit uavhengig forskingssenter plassert innanfor fakultetet for matematikk og naturvitskap og er partner med European Molecular Biological Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. – Les meir her. 

Forskar:

Ved Michael Sars-senteret er det ledig ei mellombels stilling som forskar innan sensorisk nevrobiologi: Sensorisk basis for dyreplanktonbusetting og metamorfose. Stillinga er for ein periode på 2 år og knytt til ekstern bevilling frå Norges Forskingsråd. Senteret høyrer til Universitetet i Bergen og er partnar i European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Arbeidsstaden vil vere ved Michael Sars-senteret. Den føretrekte, men omsetjelege startdatoen er oktober 2024.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Arbeidet i Chatzigeorgiou-gruppa fokuserer på funksjonen og evolusjonen av nervesystemet til det virvellause ryggstrengdyret Ciona intestinalis. Vi nyttar ein tilnærming frå systemisk nevrovitskap for å forstå korleis enkle ryggstrengdyr nervesystem overfører ulike signaler, integrerer sanseinformasjon og genererer robust åtferd. Dei viktigaste teknikkane som vert brukt i laboratoriet inkluderer kvantitativ åtferdsanalyse, funksjonell avbilding (Ca2+ avbilding) og genetikk.

Dette prosjektet vil kombinere genetikk, avanserte tidslapse-bildebehandlingsteknikkar og berekningsnevrovitskap for å identifisere molekyla som oppfattar dei mekaniske og kjemiske signala som Ciona bruker til å overføre informasjon relevant for busetting og metamorfose. Prosjektet bygger på tekniske og biologiske framsteg nyleg publisert av vårt laboratorium (Kolar et al, 2021, PMID: 34772921; Athira et al, 2022, PMID: 35925898; Hoyer et al. 2023; doi: https://doi. org/10.1101/2023.07.03.547492).

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor biologi eller fysikk eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje 
 • Erfaring innan konfokalmikroskopi er eit krav
 • Erfaring med koding er eit krav (programmeringsspråk av interesse: Python, R eller Matlab)
 • Erfaring med kvantitativ analyse av bilete data er eit krav
 • Erfaring med bruk av genetisk koda indikatorar for funksjonell avbilding er ein føremon
 • Erfaring med utføring av kvantitative åtferdsanalysar er ein føremon
 • Erfaring med arbeid med modell-/ikkje-modellorganismar er ein føremon
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Søkarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane. 

Særeigne krav for stillinga 

UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga. 

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø 
 • Stilling som forskar (kode 1109 i hovudtariffavtalane i staten) og brutto årsløn på kr 624 500,- (svarar til lønssteg 64) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden på engelsk skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga 
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga
 • CV 
 • karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert
 • relevante attestar 
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste) 
 • eventuelle publikasjonar 

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

For HR-relaterte spørsmål ta kontakt med Veronica Stålhand, HR rådgjevar, veronica.stalhand@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS