LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Forskar - Institutt for samanliknande politikk

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Forskar

Ved det samfunnsvitskaplege fakultet, Institutt for samanliknande politikk, er det ledig ei mellombels 75% stilling som forskar for ein periode på opp til 13 månader. Stillinga er tilknytt forskingsprosjektet WAGEREG “Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment” som er finansiert frå Forskningsrådet.

Ønska tiltreding er i februar 2022.

Om prosjektet:

WAGEREG-prosjektet analyserer politikken statar bruker for å hanskast med lågtlønt arbeid. Det søker særleg å forklare forskjellen i verktøya ulike statar bruker når problematikken rundt lågt lønna yrke skal adresserast. Det har blitt meir og meir vanleg i fleire utvikla land å arbeide for særleg låg lønn. Statar har fleire verkemiddel tilgjengeleg for å gjere noko med denne situasjonen. Dei kan innføre lovverk om minstelønn, dei kan betale lønnstilskott for å hjelpe dei med lågast lønn, eller dei kan prøve å styrke kollektive lønnsforhandlingar. Dette prosjektet samanliknar i kva for grad ulike utvikla land bruker desse verktøya.

Deretter søker prosjektet å forklare ulikheitene på tvers av landa. Samstundes skal prosjektet utvikle ei ny og generell forståing av korleis statar påverkar lønnsfastsetting og lønnsdistribusjon.

Om stillinga:

Forskaren ventast arbeide saman med prosjektleiaren om å ferdigstille forskingsoppgåver i WAGEREG-prosjektet. Forskaren vil bli en del av prosjekt-teamet. Det er forventa at forskaren skal ha Bergen som arbeidsstad.

Arbeidsoppgåvene vil bestå av å:

 • Lage ein historisk case-studie av arbeidslivspolitikk gjeld lågt lønna arbeid i Norge.
 • Gjennomføre intervju med forskjellige aktørar i norsk arbeidslivspolitikk.
 • Samarbeide om å skrive utkast til og ferdigstille forskingsartiklar
 • Bidra til WAGEREG-prosjektet i team-møte og på andre måtar som er nødvendig.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • PhD grad i samanliknande politikk eller historie
 • Erfaring med historisk forskning og intervju
 • Veldig god kunnskap om arbeidsliv i Norge
 • Gode samarbeidsevner
 • Særs god i munnleg og skriftleg engelsk og norsk

Ved vurdering av kandidatane vil vi leggje vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 61 ved tilsetjing (Lpl.90.400/st. kode 1109). For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Eit søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, kvifor du søkjer stillinga og kvifor du passer til denne
 • CV
 • Ei liste over inntil 5 publikasjonar
 • Tittel på Ph.d. avhandlinga og godkjenningsdato
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk via link på denne sida ”Søk på jobben”.

Søknadsfrist: 5. desember 2021.

Søknaden skal merkast: 2021/18541

Aktuelle søkjarar vil bli invitert til intervju.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Praktiske spørsmål om søknadsprosessen kan rettast til seniorkonsulent HR Hanne Cappelen, e-post:, [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad avspegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med nedsett funksjonsevne og innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på jobben

Powered by Labrador CMS