LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere til avdeling Gassteknologi

Søknadsfrist: 30.05.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi er på jakt etter flere forskere som ønsker å være med og forme fremtidens energiløsninger. Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter, ofte med utgangspunkt i bruk og håndtering av gasser til energiformål.  

SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål er viktige for vår virksomhet.

Avdelingen Gassteknologi har i dag 55 engasjerte medarbeidere som har ledende roller i flere store prosjekter innen hydrogen, CO2-håndtering (CCS) og energieffektivisering. Vi leder Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS og internasjonalt anerkjent. Vi er også vertskap for forskningssenteret LowEmission som skal hjelpe olje- og gassindustrien til å bli utslippsfri innen 2050. Videre er vi sentrale i FME HighEFF som er forskningssenteret for energieffektivisering i industrien. Vår avdeling leder og har ledet store prosjekter i EUs forskningsprogrammer (FP6, FP7 og FP8, H2020), og satser nå mot Horizon Europe. Vi er aktive i SINTEFs konsernsatsinger innen hydrogen, sol, utslippsfri mobilitet og digitalisering.

Kundene du vil jobbe sammen med er både nasjonale og internasjonale virksomheter, fra små bedrifter til store globale aktører. Vi har kontinuerlig kundedialog på forsker- og ledernivå for å sikre at vi forstår kundens behov og interesser. SINTEF er en attraktiv partner for industrien som skal posisjonere seg for det grønne skiftet. Slik sikrer vi forankring og et godt utgangspunkt når vi sammen med samarbeidspartnere i industrien og akademia utvikler nye forsknings- og innovasjonsprosjekter. Den viktigste satsingen vår i år er Grønn plattform der regjeringen har lagt 1 milliard på bordet for å hjelpe norsk industri med omstillingen til nullutslippssamfunnet. 

Vi er opptatt av å utvikle prosesser som er mest mulig effektive og muliggjør en utslippsfri industri, nullutslipps mobilitet og ren energi. Sentral kompetanse er system- og prosessforståelse, varmeoverføring, strømningslære, og termodynamikk. Vi er et sterkt fagmiljø som utvikler komponenter og prosesser for CO2-fangst, -transport og -lagring, industriell varmegjenvinning, hydrogenproduksjon og -transport, nullutslippsløsninger for luft-, vei-, og sjøtransport basert på hydrogen. Prosessintegrasjon, optimalisering og kostnadsestimering er også viktige fagfelt.

Vi utvikler og bruker avanserte matematiske modeller som beskriver termodynamikk, strømning og faseoverganger i tillegg til modeller for analyse og optimalisering av komponenter, prosesser og kjeder anvendt for eksempel innen CCS og hydrogen-området.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller. Vi har et moderne laboratorium hvor vi, med vekt på høy sikkerhet, utvikler, bygger og bruker avansert utstyr for å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

Noen eksempler på hva vi gjør i laboratoriet:  

 • eksperimenter for å undersøke H2-produksjon med CO2-håndtering 
 • testing knyttet til sikkerhet ved bruk av hydrogen
 • trykkavlastning av CO2-systemer 
 • testing av nye konsepter for varmevekslere 
 •  kondensering av CO2-dråper på nano-strukturerte overflater 

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling, innovasjon og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. God dialog med kundene er en forutsetning for å lykkes som forsker hos oss.

Vi er samlokalisert med NTNU som vi deler laboratorier med og samarbeider med om PhD-utdanning i mange av prosjektene våre. Under Covid-19 har vi greid å opprettholde laboratorieaktiviteten, solid forskning, en aktiv kundedialog, og prosjektutvikling selv om en del av våre forskere har arbeidet hjemmefra siden mars 2020. Vi prioriterer også i 2021 å begrense smitte, ta vare på hverandre og opprettholde ordinær drift.

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgradsnivå, og som har evner og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder. Vi er også interesserte i søkere med praktisk erfaring fra fag som maskin, elektro, automasjon eller prosessteknologi. Erfaring med innovasjon og gründervirksomhet er meget relevant med tanke på kommersialisering av teknologi vi utvikler. 

SINTEF gir sine medarbeidere: 

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS