LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker - Massespektrometri

Søknadsfrist: 13.03.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

English below

Forsker/seniorforsker som vil åpne nye horisonter med analytisk kjemi

Har du lyst til å utvikle ideer og bygge opp nye forskningsfelt ved bruk av analytisk kjemi sammen med oss? Vi tilbyr svært avanserte analyselaboratorier og erfarne kollegaer, du bidrar med initiativ og gjennomføringskraft.

Vi søker etter forsker i en fast stilling, som kan bruke sin erfaring innen analytisk kjemi til å få enda mer spennende forskning ut av vår svært avanserte analysekapasitet. Vi har allerede prosjekter som skal bidra til det grønne skiftet, innen nanomedisin, helse, prosessutvikling, nye materialer, mat/fôr og industrimålinger. Men vi vet at det er flere muligheter både innenfor og utenfor dette – og vi søker deg som ønsker å bidra til å bygge videre og bredere, og ønsker å lede ny forskning innen forskningsgruppen. Du vil da også kunne bygge på all erfaring og pågående forskning innenfor avdelingen, og på SINTEF i sin fulle bredde.

Oppgaver som vil tilfalle en ny medarbeider vil være:

 • Å initiere samarbeid og utvikle forskningsområder for forskningsgruppen
 • Å samarbeide med andre forskere og industripartnere og bidra med innspill og kompetanse til hvordan analytisk kjemi kan brukes for å løse vitenskapelige, samfunnsmessige og industrielle utfordringer
 • Å utvikle, gjennomføre og lede forskningsprosjekter
 • Planlegging, utførelse og rapportering av eksperimenter
 • Metodeutvikling for prøvepreparering og analyse
 • Å skrive og publisere vitenskapelige artikler, samt formidle forskning til allmennheten

I SINTEF blir du en del av prosjektteam i ulike prosjekter, der du samarbeider med kunder fra både norsk og internasjonal industri, andre forskningsinstitusjoner og andre SINTEF-medarbeidere.

Kvalifikasjoner:

 • Ph.d. eller mastergrad innen et relevant fagområde
 • Kompetanse og erfaring innen analytisk kjemi

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse og etablering av samarbeidsprosjekter. I tillegg ser vi gjerne at du har erfaring med og interesse for ett eller flere av følgende områder:

 • Programmering, dataanalyse og håndtering av forskningsdata, data mining.
 • Anvendt eller industriell forskning

Personlige egenskaper:

 • Være engasjert i og interessert i anvendt forskning
 • Ha gode analytiske ferdigheter, være kvalitetsbevisst og ha en systematisk tilnærming til vitenskapelige problemstillinger 
 • Være kreativ, initiativrik og selvstendig
 • Ha høy gjennomføringsevne
 • Være god til å samarbeide og til å etablere, utvikle og opprettholde faglige nettverk og samarbeid
 • Ha meget god framstillingsevne, skriftlig og muntlig, på engelsk, og, fortrinnsvis, på norsk eller annet skandinavisk språk. Vi tilbyr norskkurs for ansatte som ikke snakker norsk og forventer at våre kolleger er villige til å lære norsk.

Vi tilbyr:

 • Svært gode muligheter for personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag
 • Mulighet for å delta i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i tett samarbeid med industri
 • Utfordrende oppgaver i et fagmiljø med ledende kompetanse
 • State-of-the-art laboratorieinfrastruktur og et velorganisert arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn

Forskningsgruppen Massespektrometri (MS-gruppen) har bredde- og spisskompetanse som etterspørres innen markedsområder som helse, mat, landbruk og marin industri. MS-gruppen inngår i Avdeling for bioteknologi og nanomedisin i SINTEF Industri. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri, universiteter, andre forskningsinstitusjoner og forskere i avdelingen og SINTEF ellers. MS-gruppen har i dag ca. 20 svært dyktige forskere og ingeniører som bruker massespektrometri og andre analytiske teknikker. Vi driver en moderne plattform med analytisk instrumentering som LC- og GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, og høyoppløselige massespektrometre (HRMS/FTICR, QTOF). Vårt mål er å være en ledende FoU-partner innen fysio-kjemisk karakterisering og avanserte organiske og uorganiske analyser i Europa.

Søknad utformes på norsk eller engelsk og skal inneholde søknadsbrev der søkeren beskriver sin motivasjon, forskningsinteresser og hvilket område du ønsker å utvikle sammen med oss, CV med publikasjonsliste og kopi av vitnemål.

In English

Researcher/senior researcher who wants to open new horizons using analytical chemistry

Do you want to develop ideas and build up a new field of research with us? We provide highly advanced analysis laboratories and experienced colleagues and ask you to contribute with initiative and power of execution.

SINTEF Industri is looking for a researcher in a permanent position, who can use their experience in analytical chemistry and project management to get even more exciting research out of our very advanced analytical capacity. We already have projects in areas such as the green shift, nanomedicine, health, process development, new materials, food/feed and industrial measurements. But we know that there are more opportunities both within and outside of this - and we are looking for a person who wants to contribute to building further and more broadly, and who want to lead new research within the group. You will also be able to build on all the experience and ongoing research within the Department of Biotechnology and Nanomedicine, and at SINTEF in its full breadth.

Tasks that will fall to a new employee will be:

 • Initiate collaboration and develop research areas for the research group
 • Collaborate with other researchers and industrial partners and contribute input and expertise to how analytical chemistry can be used to solve scientific, societal and industrial challenges
 • Develop, implement and lead research projects
 • Planning, execution and reporting of experiments
 • Method development for sample preparation and analysis
 • Write and publish scientific articles, as well as communicate research to the general public

At SINTEF, you become part of project teams in various projects, where you collaborate with customers from both Norwegian and international industry, other research institutions and other SINTEF employees.

We are looking for candidates with:

 • Ph.D. or master's degree in a relevant subject area
 • Competence and experience in analytical chemistry

Additionally, it is an advantage if you have experience with project management and the establishment of collaborative projects. And experience with and an interest in one or more of the following areas would be an advantage:

 • Programming and handling research data
 • Applied or industrial research

Personal characteristics:

 • Be engaged in and interested in applied research for the benefit of society
 • Have good analytical skills, be quality conscious and approach problems systematically
 • Be creative, proactive and independent
 • Have a high ability to execute
 • Be good at collaborating and establishing, developing, and maintaining professional networks and collaborations

Have good communication skills (written and spoken) in English, and, preferably in Norwegian or another Scandinavian language. We offer Norwegian courses for non-Norwegian speaking employees and expect our colleagues to be willing to learn the language.

We offer:

 • Very good opportunities for personal development, both within management and subjects
 • Opportunity to participate in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Challenging tasks in a professional environment with leading expertise
 • State-of-the-art laboratory infrastructure and a well-organized working environment
 • Flexible working hours, good welfare schemes, pension and insurance schemes and competitive wages

The Mass Spectrometry research group (MS group) has broad and specialist expertise that is in demand in market areas such as health, marine, industry, food and agriculture. Our projects are carried out in close collaboration with industry, universities and other research institutions. The MS group currently has approx. 20 highly skilled scientists and engineers using mass spectrometry and other analytical techniques. We operate a modern platform with analytical instrumentation such as LC- and GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, and high-resolution mass spectrometers (HRMS/FTICR, QTOF). Our aim is to be a leading R&D partner in physico-chemical characterization and advanced organic and inorganic analysis in Europe.

The application should be written in Norwegian or English and must contain a cover letter with description of your motivation for applying for the job, your research interests and which area you wish to develop with us, a CV including list of publications, and copy of transcripts.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS