LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen Kjemiteknikk og Bioraffinerier

Søknadsfrist: 30.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Forskningsinstituttet SINTEF Industri, ved sin avdeling for prosessteknologi, har en mulighet for en forsker i Research & Development (FoU) -funksjonen i Trondheim.

Stillingen er i forskningsgruppen Kjemisk prosess- og miljøteknologi. Gruppen har rundt 20 medlemmer, hvorav de fleste er forskere med bakgrunn innen kjemiteknikk og kjemi. Gruppen utfører forskning av høy industriell relevans for et bredt spekter av kunder. Viktige markedsområder er CO2 fangst, bioraffinaderier, prosessdigitalisering og hydrometallurgi.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • En M.S., Ph.D. eller tilsvarende forskningskompetanse innen kjemiteknikk
 • Erfaring med bioraffinerier eller relaterte konsepter
 • Villighet til å ta initiativ til å utvikle nye FoU-ideer
 • Evnen til å kommunisere og produsere høykvalitetsrapporter på engelsk
 • Kandidaten må være klient- og forretningsorientert, med drivkraft og kapasitet til å levere resultater og oppfylle kundens forventninger
 • Kunnskap om gass separasjonsteknologier og termodynamikk

Vi tilbyr:

 • Et motiverende, internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for profesjonell og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ
 • Gode muligheter til å påvirke ditt eget arbeid og din egen prosjektportefølje
 • Deltakelse i innovative innenlandske og internasjonale prosjekter som fremmer faglig utvikling i nært samarbeid med industrielle partnere
 • Kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell
 • Fleksibel arbeidstid, en konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode ytelser til de ansatte

Kommentarer:

Dette er en av tre stillinger som er utlyst i gruppen, kandidater oppfordres til å søke selv om de ikke passer perfekt til noen av de spesifikke stillingene. Arbeidssted vil være på Gløshaugen og Tiller (Tillerbruvegen 200, 7092 Tiller).

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.

Søknadsfrist er 30.06.2021.

Research Scientist/Senior Research Scientist – Chemical Engineering and Biorefineries

The Research Institute SINTEF Industry, by its department for Process Technology, has an opportunity for a Chemical Engineer in the Research & Development (R&D) function located in Trondheim, Norway. The position is in the Chemical and Environmental Process Engineering research group. The group has around 20 members, most of which are scientists with background in chemical engineering and chemistry. The group carries out research of high industrial relevance for a broad range of clients. Key market areas are CO2 capture, biorefineries, process digitalization and hydrometallurgy.

The candidate will be primarily responsible for experimental work related to biorefineries and biological processes. The candidate will be expected to work as part of a cross-functional team in partnership with R&D personnel in a variety of applications areas.

Among the tasks will be to plan experimental work and manage experimental campaigns. The work requires both insight in chemical engineering, bioprocesses, and the willingness to work with all aspects of experimental unit operation.

Desired qualifications:

 • A M.S., Ph.D., or equivalent research competence in chemical engineering
 • Experience with biorefineries or related concepts
 • Willingness to take the initiative in developing new R & D ideas
 • The ability to communicate and produce high-quality reports in English
 • The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity to deliver results and meet client expectations
 • Knowledge of gas separation technologies and thermodynamics

We offer:

 • A motivational, international working environment
 • Excellent opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners
 • Colleagues who want to make a difference
 • Flexible working hours, a competitive salary, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

Comments:

This is one of three positions being advertised in the group, candidates are encouraged to apply even if they are not a perfect match for any of the specific positions. Working location will be the Gløshaugen campus (where SINTEF is co-located with NTNU) and at Tiller (Tillerbruvegen 200, 7092 Tiller).

Applications are submitted electronically including CV, copy of diploma and other attachments that directly support qualifications for the position, e.g. certificates and the like.

The application deadline 30 June 2021.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS