Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Forsker ved Kunnskapssenter for utdanning

Søknadsfrist: 01.03.2020

Universitetet i Stavanger søker etter forsker med erfaring og kompetanse fra bibliometri, databasesøk eller tekstminimering.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forsker ved Kunnskapssenter for utdanning.

Vi søker etter forsker med erfaring og kompetanse fra bibliometri, databasesøk, tekstminering, mm og som ønsker å anvende og utvikle slik kompetanse innenfor utdanningsfeltet.

Om Kunnskapssenteret

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er et nasjonalt senter som ble opprettet i 2013 ved Forskningsrådet og flyttet til Universitetet i Stavanger fra 01.09.2019.

Hovedformålet med KSU er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet (d.v.s. forskning som errelevant for alt fra barnehage til høyere utdanning), arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til øktkompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater og økt bruk av forskning i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skapemøteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenforpolitikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

KSU skal være en enhet med faglig autoritet og uavhengighet. Kunnskapssenteret er organisert innen Fakultet for utdanningsvitenskap oghumaniora. Vitenskapelig ansatte ved senteret rapporterer til senterleder.

Kvalifikasjoner

Kunnskapsoversikter forutsetter nøyaktighet, transparens og god innsikt i kvalitetsvurderinger av forskning. KSU har derfor behov for å ansette personer som representerer et bredt spekter av kompetanse, og som tilsammen er metodisk sterke både innenfor kvalitative og kvantitative metoder.

Den som ansettes har gjerne et fagfelt som er relevant for Kunnskapssenterets arbeid (f.eks. utdanningsvitenskap eller samfunnsvitenskap), men er åpen for å framstille kunnskapsoversikter innenfor alle områder som er relevante for hele utdanningssektoren (fra barnehage til høyere utdanning og voksenopplæring).

Til denne aktuelle stillingen er vi interessert i søkere som har et spesielt ønske om å utvikle og styrke søke- og seleksjonsfasen, og som vil bidra til utvikling av dette. De som ansettes må kunne kommunisere med ulike brukergrupper (praksis, politikk, forskning).

Den som ansettes må ha sterk interesse for og kapasitet til å videreutvikle et senter med stor nasjonal betydning i samarbeid med andre. KSU søker derfor en medarbeider som vil være lagspiller i utvikling av et sterkt faglig miljø for utvikling og formidling av systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Den aktuelle kandidaten:

 • har høy faglig kompetanse innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis på doktorgradsnivå. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med doktorgrad kan det bli aktuelt å ansette kandidat med masterutdaning.
 • kan dokumentere god metodekunnskap innenfor enten kvalitativ eller kvantitativ metode
 • har gode IKT-ferdigheter, interesse for sjangeren «søk og sortering» og relevante referansehåndteringssystemer
 • har stor interesse for betydningen og bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer - erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringer vil bli verdsatt
 • har erfaring fra samarbeid med en eller flere av senterets brukere (fra utdanningssektoren, politikk og annen samfunnskontakt)
 • behersker norsk (evt. skandinavisk) muntlig og skriftlig så vel som engelsk, og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er nøyaktig, strukturert og ansvarsfull
 • er samarbeidsvillig og opptatt av å skape sammen med andre
 • er resultatorientert og holder tidsfrister
 • kan ta et tak for fellesskapet uansett om oppgaven er stor eller liten

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl. 90.400, kode 1108/1109, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert kompetanse relatert til arbeid ved senteret. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen