LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Forsker i beregningsmodellering

Søknadsfrist: 14.11.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad og doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forsker i beregningsmodellering ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk. Stillingen er ledig fra 1.1.2022.

Den som ansettes skal hovedsakelig forske og formidle forskningsresultat samt bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning. Vedkommende skal også bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet og at resultater fra forskning blir tatt i bruk i samfunnet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektet "New Porous Liquids for Gas Separation and Carbon Capture" for en periode på 47 måneder fra tiltredelse. Videre ansettelse er betinget av at forsker initierer og skaffer ekstern finansiering til nye forskningsprosjekt innenfor relevante forskningsområder ved instituttet.

Generell stillingsbetenkning for forsker ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Om forskningsprosjektet

Prosjektet vil undersøke en ny klasse av molekylære strukturer for karbonfangstapplikasjon. Målet er å presentere et nytt materiale for karbonfangst som er enkelt å syntetisere, billig, resirkulerbart, og har høy selektivitet og kapasitet.

For prosjektet må det utføres beregninger på molekylære og supramolekylære strukturer ved bruk av komplekse simuleringsmetoder. Både first principles og kraftfeltmodellering vil bli brukt.

I nært samarbeid med den kjemiske syntesen og karakteriseringen må det gjøres et systematisk søk etter strukturer med de ønskede egenskapene og en grundig analyse av struktur-funksjonskorrelasjonen etter systemoptimalisering.

Forskeren skal støtte prosjektlederen i å bygge opp og utvide denne forskningsretningen. Vedkommende vil også delta i workshops og andre arrangementer relatert til prosjektet, skrive publikasjoner og bistå med teknisk støtte i form av veiledning av master- og bachelorstudenter i bruk av de nødvendige beregningsverktøy.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor teoretisk fysikk, materialvitenskap eller teoretisk kjemi, samt grundig erfaring med Linux, shell-scripting, og ulike programvarer og modelleringsmetoder.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Du må ha svært god erfaring med beregningsmodellering, med metoder på forskjellige skalaer- helst både first principles og kraftfeltmodellering.

Erfaring med modellering av molekylære systemer, adsorbatstrukturer, porøst materiale, diffusjonsprosesser er ønskelig.

En selvmotivert mentalitet og høy motivasjon i faget, samt evne til raskt å sette seg inn i nye emner og metoder, er en forutsetning.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. I stillingen, vil du kunne bidra i veiledning og det forventes at du kan gjøre det på norsk, eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet. Du må beherske engelsk både muntlig og skriftlig svært godt.

Videre vektlegges:

 • at du har formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • at du har bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.400, kode 1109, kr 630 000 - 715 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.6 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som forsker.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS