Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskerstilling knyttet til læring og undervisning om tverrfaglige tema

Søknadsfrist: 29.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser),


fire fakultære forskergrupper (COSER, TEPEC, SISCO og LEA) og FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). Instituttet har ca. 300 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca. 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. ILS har ca. 45 administrative og 120 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledig forskerstilling for en periode på 1,5 år med fokus på klasseromstudier av læring og undervisning i tverrfaglige undervisningskontekster. Forskerstillingen er tilknyttet delprosjektet EVA2020: Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser som utgjør et av delprosjektene i det omfattende prosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020).

Både i norsk og internasjonal sammenheng har søkelyset på tverrfaglige temaer og samfunnsutfordringer fått politisk og samfunnsmessig oppmerksomhet det siste tiåret. Dette kommer blant annet til uttrykk i læreplanverkets vektlegging av de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. På grunnlag av kvalitative casestudier på ungdomsskoler- og videregående skoler har "EVA2020: Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser" som mål å bidra med kunnskap om tilrettelegging for gode undervisnings- og læringsprosesser knyttet til tverrfaglige tema.

Forskeren vil jobbe tett sammen med prosjektleder og andre deltakere i et godt tverrfaglig forskerteam og vil få tildelt forskningsrelaterte oppgaver som utgjør en videreutvikling og utvidelse av det vitenskapelige arbeidet som allerede pågår i prosjektet.

Tilsettingen gjelder en 100% stilling som forsker SKO 1109 for en periode på inntil 1,5 år. Det søkes fortrinnsvis etter en forsker med doktorgrad (SKO 1109). Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, vil man vurdere å ansette som forsker uten doktorgrad (SKO 1108), og arbeidsoppgavene tilpasses søkerens nivå.

Se mer informasjon om prosjektet og tidligere publikasjoner på nettsiden for EVA2020.

Mer om stillingen

I samarbeid med prosjektteamet vil forskeren delta i planlegging og gjennomføring av tre casestudier på skoler på ulike steder i landet. Arbeidet innebærer blant annet forberedelse og gjennomføring av datainnsamling som grunnlag for arbeid med vitenskapelige publikasjoner, systematisering av data, dataanalyse og skriving og publisering av vitenskapelig arbeid i ulike fora.

Sentrale data vil være videoopptak av klasseromsinteraksjoner, klasseromsobservasjoner og lærer- og elevintervjuer og elevprodukter. Erfaring med analyser av slike data vil være en fordel, og kjennskap til interaksjonsanalyse vil være en styrke.

En sentral del av forskerstillingen vil blant annet være oppskriving av kunnskapsoppsummeringer (metastudier) av tidligere forskning på området læreres undervisning og elevers læring i tverrfaglige undervisningskontekster, syntetisering og videreutvikling av sentrale funn i forskningsprosjektets tidligere og kommende rapporter, arbeid med, og videreutvikling av forskningsrelevante tema med grunnlag i data innsamlet i prosjektet, samt delta på prosjektmøter, seminarer og workshops.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at forskeren inngår i forskergruppene COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research) og LiDA (Living and Learning in the Digital Age).

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført PhD grad, eller grad tilsvarende en norsk PhD, i pedagogikk eller fagdidaktikk for stilling som forsker SKO 1109.
 • Fullført mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende i pedagogikk eller fagdidaktikk, eller tilsvarende høyere utdanningsprogram knyttet til utdanningsvitenskap, gjerne innen området læring og/eller undervisning for stilling som forsker SKO 1108. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • God kjennskap til norsk skolesystem.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).
 • Kjennskap til prosjektkoordinering, datainnsamling og analyse, fortrinnsvis fra forskning knyttet til læring og/eller undervisning, videoobservasjon og interaksjonsanalyse.

I vurderingen vil følgende bli vektlagt

 • Søkerens formelle kvalifikasjoner, akademisk profil og erfaring med deltakelse i forskningsprosjekter og selvstendig forskningsarbeid
 • Erfaring fra forskning knyttet til læring og undervisning
 • Erfaring med interaksjonsanalyse
 • Erfaring fra skole og utdanningsrettet arbeid. Lærerutdanning vil være en styrke
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for forskningsarbeid, publisering og formidling

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 667 700 - 759 100 avhengig av kompetanse som forsker stillingskode 1109
 • Lønn fra kr 548 600 - 624 500 avhengig av kompetanse som forsker stillingskode 1108
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • PhD-avhandling (SKO1109)
 • Masteroppgave (SKO1108)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknaden kan skrives på norsk eller annet skandinavisk språk.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i ansettelsessprosessen

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelser i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS