Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Seniorforsker med bakgrunn i elektrokjemi

Søknadsfrist: 16.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

(English version below)

Vi ser etter ny medarbeider som kan være med og styrke forskningsgruppen vår. Dine ansvarsområder som medlem i gruppen for Prosesskjemi og funksjonelle materialer vil være å utvikle og anvende neste-generasjons løsninger for elektrokjemisk konvertering av råstoffer til produkter med hovedfokus på kjemisk prosess industri.

Vi forventer at du i godt samspill med teamets medlemmer bidrar til initiering, gjennomføring og ledelse av et spekter av oppdrags-, innovasjons-, og strategiske forskningsprosjekter. Våre forventninger er at arbeidet ditt er av høy kvalitet og at du bidrar til at teamet fungerer godt. Den nye stillingen tildeles spesifikt ansvar for utvikling av gruppas strategier og aktiviteter knyttet til design og utvikling av elektrokjemiske systemer, inkludert både material- og prosess-siden av det elektrokjemiske systemet.

Kvalifikasjoner:

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse innen elektrokjemi
 • Erfaring med prosessdesign og prosessintensivering
 • Industriell bransjeforståelse, eksempelvis innenfor kjemisk prosessindustri og/eller olje- og gassindustri.
 • Utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse
 • Evnen til god skriftlig rapportering og kommunikasjon på engelsk
 • Kandidaten må være kunde- og forretningsorientert, og ha energi og kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger

Din personlighet:

 • Du liker å jobbe selvstendig så vel som i team.
 • Du bidrar med dine gode mellommenneskelige egenskaper samtidig som du er proaktiv.
 • Du liker å jobbe eksperimentelt, er kunde- og løsningsorientert og tar initiativ.
 • Du kan jobbe systematisk, men med basis i nysgjerrighet og faglig kreativitet.

Vi tilbyr:

 • Et internasjonalt og motiverende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og egen prosjektportefølje
 • Deltakelse i faglig utviklende og innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri
 • Kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, bedriftsbarnehage, gode pensjons og forsikringsordninger, og gode velferdsordninger

Ta gjerne kontakt for mer detaljerte opplysninger om stillingen.

Research Scientist/Senior Research Scientist with background in electrochemistry

We are looking for a new research scientist to strengthen our research group. Your areas of responsibility as a member of our Process Chemistry and Functional Materials group will be to develop and apply the next generation of solutions for the electrochemical conversion of raw materials into various products, with the special focus on the chemical process industry.

We anticipate that, as part of a well-functioning team, you will contribute towards the initiation, implementation, and management of a series of innovative and strategic contract research projects. Our expectations are that your work will be of high quality and that you will make a valuable contribution to the effective performance of our team. The new position will be allocated specific responsibility for the development of group’s strategies and activities linked to the design and development of electrochemical systems, including both the material and process aspects of the electrochemical system.

Qualifications:

 • A Ph.D. or equivalent research competence in electrochemistry
 • Experience in process design and process intensification
 • An awareness of industrial applications such as in the chemical process industry and/or the oil and gas industry
 • Experience in the preparation of project applications and project management
 • The ability to communicate and produce high-quality written reports in English
 • The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity to deliver results and meet client expectations

Your personal qualities

 • You enjoy working independently as well as part of a team.
 • You are proactive while at the same time contributing with your excellent inter-personal skills.
 • You enjoy working experimentally.
 • You are client- and solution-oriented, and an initiative-taker.
 • You can work systematically, but rooted in your natural curiosity and professional creativity.

We offer:

 • A motivational, international working environment
 • Excellent opportunities for professional and personal development in an organisation that values responsibility and initiative
 • Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners
 • Colleagues who want to make a difference
 • Flexible working hours, a competitive salary, a company pre-school facility, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

For more details about the position, do not hesitate to contact us.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no