LEDIG STILLING VED OSLOMET

Undervisnings- og forskerstilling i religion, livssyn og etikk (RLE) og religionsdidaktikk

Søknadsfrist: 06.12.2023

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i religion, livssyn og etikk (RLE) fra 01.08.24.

Den utlyste stillingen er tilknyttet RLE-seksjonen, som består av 7 ansatte, inkludert en stipendiat. Seksjonen underviser på tvers av alle emner i RLE og religionsdidaktikk, og pedagogiske emner knyttet til mangfold og forholdet mellom religion og samfunn. Seksjonen er involvert i etablerte forskningsmiljøer og grupper innenfor religionsdidaktikk, religionsstudier, filosofi, aksjonsforskning og pedagogisk designforskning, tekst og didaktikk. Seksjonens forskning omfatter alt fra faglig grunnlagsproblematikk relevant for skole og lærerutdanning, RLE-faglige perspektiver, utvikling av praktiske arbeidsmåter og samarbeid med lærere og skoler. Seksjonen jobber aktivt med å skape et godt kollegialt felleskap, og inkluderende arbeidsmiljø. 

Les mer om instituttets forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • delta i utviklingen av seksjonens undervisning
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor religionsvitenskap, kristendomskunnskap/teologi, filosofi, idéhistorie, religionsdidaktikk eller tilsvarende

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Til stilling som førstelektor kreves:

 • embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innenfor religionsvitenskap, kristendomskunnskap/teologi, filosofi, idéhistorie, religionsdidaktikk eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor religionsvitenskap, kristendomskunnskap/teologi, filosofi, idéhistorie, religionsdidaktikk eller tilsvarende spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad, hovedfag eller embetseksamen innenfor religionsvitenskap, kristendomskunnskap/teologi, filosofi, idéhistorie, religionsdidaktikk eller tilsvarende
 • dokumentasjon av relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i alle undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

For alle stillingskategorier gjelder følgende krav:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Det vil bli lagt vekt på

 • kjennskap til og/eller erfaring fra lærerutdanning
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • personlig egnethet
 • kjennskap til og/eller undervisningserfaring fra skolefaget KRLE og/eller Religion og etikk fra videregående skole
 • kompetanse til å dekke tema spesielt innenfor kristendom og etikk, og samtidig kunne gå bredt inn i seksjonens undervisningsportefølje
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen og innenfor instituttets utdannings- og forskningsportefølje
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi ønsker deg som er

 • samarbeids- og løsningsorientert
 • bidragsyter til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • bidragsyter for faglig utvikling både i utdanning og forskning

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198, i lønnstrinn 63-74, tilsvarende kroner 615 700,- - 745 000,- per år. For universitetslektor i kode 1009, i lønnstrinn 51-66, tilsvarende kroner 509 300-646 000,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

For førsteamanuensis:

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

For førstelektor:

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Ranveig Heide Jørgensen, e-post ranhej@oslomet.no
 • Seksjonsleder Øystein Brekke, e-post oybre@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 23/08023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS