LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker – klimagassregnskapet for arealbrukssektoren (LULUCF)

Søknadsfrist: 17.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Skog og klima
har ansvar for det norske klimagassregnskapet for LULUCF-sektoren og for ivaretakelse av langsiktige feltforsøk. Avdelingen driver forskning og utvikling relatert til metoder og modeller for beregning av klimagassregnskapet for skog og annen arealbruk, effekter av skogforvaltning og skogskjøtsel både i nærings- og klimaperspektiv.

Vi utvider vår gruppe, og ser etter en forsker som ønsker å arbeide med det norske klimagassregnskapet for skog og arealbruk (Land Use, Land-Use Change, and Forestry, LULUCF).

Forskeren vil, sammen med øvrige forskere, spille en nøkkelrolle i utviklingen av NIBIO til et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent miljø for overvåkning av endringer i karbonlager, modellering og rapportering relatert til arealbrukssektoren.

Forskeren vil ha et særlig ansvar for å lede og bidra til forskning og utvikling relatert til et bredt spekter av nasjonale problemstillinger knyttet til klimagassregnskap, med vekt på skog.

Stillingen er lokalisert til Ås, om lag 30 km sør for Oslo.

Stillingens hovedansvar

Forskeren vil være en del av kjernegruppen for instituttets arbeid med rapportering under FNs klimakonvensjon for arealbrukssektoren. Dette inkluderer å være del av arbeidet med rapporteringen, inkludert metodeutvikling og koordinering av arbeidet. Det forventes også deltakelse i internasjonalt arbeid for videre utvikling, kvalitetssikring og harmonisering av metoder for overvåkning og rapportering av klimagasser innen arealbrukssektoren.

Forskeren vil også ha medansvar for koordinering av forbedringsprosjekter knyttet til det nasjonale klimagassregnskapet (i tråd med årlige planer utviklet i samarbeid med Miljødirektoratet), koordinere og bidra til FoU arbeid av ulik art knyttet til klimagassregnskapet og relaterte problemstillinger. Særlig er det forventet å bidra til å følge opp og forstå prosessene som pågår i EU under EUs Green Deal og «Klar for 55».

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen relevant fagområde som skogfag eller miljøvitenskap
 • Dokumentert forskningserfaring inne relevant fagfelt
 • Dokumenterte programmeringsferdigheter med R
 • Evne til å publisere vitenskapelige artikler av høy kvalitet innen stillingens fagfelt
 • Solide ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig
 • Kandidater som ikke kan norsk, forplikter seg til å lære seg norsk skriftlig og muntlig innen to år etter ansettelse

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon, og i særdeleshet arealbrukssektoren
 • Dokumentert forståelse av klimapolitikk og mål for arealbrukssektoren på EU nivå
 • God forståelse av skogforvaltning i Nord-Europa eller Nord Amerika
 • Dokumenterte ferdigheter i modellering og statistisk analyse
 • Ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe under press
 • Er grundig og nøyaktig
 • Dedikert til arbeidet, møter mål og frister
 • Selvgående, og har øye for detaljer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og sosiale ferdigheter, bidrar positivt til arbeidsmiljøet og for involvering av brukere
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som postdoktor kode 1109, lønnstrinn 62 - 77 (kr 573.900 – 765.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Gunnhild Søgaard +47 917 27 960, eller
 • se nettsted nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS