Spennende jobbmulighet i Seksjon for kvartærgeologi ved NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE!

Fast stilling som forsker i kvartærgeologi

Søknadsfrist: 13.03.2024

Norges geologiske undersøkelse

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Les mer på 

www.ngu.no

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vi ledig en fast stilling som forsker i kvartærgeologi. Stillingen er plassert i Seksjon for kvartærgeologi.

Vi søker etter en selvstendig og faglig motivert geolog, som skal delta i ulike landbaserte kvartærgeologiske kartleggingsprosjekter i Norge. Den som ansettes vil både arbeide selvstendig med faglige oppgaver, og i fortløpende og tett prosjektsamarbeid med andre ved NGU. Hos oss forventer vi at den som ansettes skal bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø og videre deltar i alle nødvendige fellesoppgaver som skal løses på seksjonen. 

Arbeidssted i stillingen er ved NGU sine lokaler på Lade i Trondheim. 

Ønsket tiltredelse for stillingen er fra 1.mai eller etter avtale.

 Mangfold i NGU

NGU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav, og krysse av for det i jobbportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Andre opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Du må laste opp CV, relevante vitnemål og attester, og oppgi navn og e-postadresse til tre referansepersoner. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedkommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må du begrunne dette. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver

Som geolog ved NGU, er du del av et stort, mangfoldig og kompetent fagmiljø som arbeider både samfunnsrettet og akademisk, med de fleste aspekter innenfor geologifaget. Du vil få varierte og spennende faglige utfordringer og du vil være involvert i hele NGUs verdikjede «fra felt til folk». Du vil delta i innsamling av nye geologiske observasjoner med kartlegging, prøvetaking og målinger i felt, til videre analyse og tolkning innomhus. Omtrent 4-6 ukers feltarbeid per år må påregnes. En viktig del av arbeidet ved NGU er endelig publisering i form av kart, rapporter og vitenskapelige artikler. Videre er samfunnskontakt og formidling av geologisk kunnskap sentralt. NGU som arbeidsplass gir gode vilkår for egen faglig utvikling og økt fagkompetanse som geolog.

Kvalifikasjoner

Hvilke kvalifikasjoner er nødvendige?

 • Fullført PhD eller MSc i kvartærgeologi eller naturgeografi ved tilsetting, med spesialisering i landbasert kvartærgeologi eller nærliggende fagområder.
 • God kjennskap til regional geologi og kvartærgeologisk utviklingshistorie i ulike deler av Norge.
 • Evne og interesse for å utføre kvartærgeologisk feltkartlegging over hele landet.
 • God kjennskap til glasialgeologiske miljø, isavsmeltingshistorie, strandforskyvning og lignende problemstillinger.
 • Erfaring med bruk av GIS og fjernmålingsdata (f.eks. LiDAR, flybilder) til kartlegging.
 • Førerkort for personbil.

Andre kvalifikasjoner som vil telle positivt:

 • Bred erfaring med relevant feltarbeid og kartlegging.
 • Spesialkompetanse i kvartærgeologiske analysemetoder brukt i felt og/eller på lab. Dette kan blant annet være metoder knyttet til sedimentologi, stratigrafi, GIS, kronologi og geomorfologi.
 • Erfaring med bruk av GIS til analyser, modellering, databasearbeid eller lignende.
 • Annen relevant kompetanse og erfaring som f.eks. erfaring med prosjektledelse og arbeid med skredrelaterte tema og geotekniske problemstillinger.
 • Annen relevant yrkeserfaring.
 • Søkere bør mestre norsk eller et annet skandinavisk språk (muntlig og skriftlig) og ha god kjennskap til det norske samfunnet. For ellers godt kvalifiserte kandidater kan språkopplæring bli tilbudt ved behov.

Personlige egenskaper

Som forsker ved NGU vil du jobbe i ulike fagprosjekter sammen med kollegaer, enten som medarbeider eller prosjektleder. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt i prosjektene og i kontakt med ulike interessenter i samfunnet. Det legges vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ. Du må kunne formidle geologisk kunnskap både vitenskapelig, populært og i kontakt med brukere av NGUs tjenester. Vi vektlegger personlig egnethet i våre rekrutteringer.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Norskopplæring
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som forsker kode 1108 (fra kroner 530.600 til kroner 718.600 per år) eller forsker kode 1109 (fra kroner 606.000 til kroner 826.500 kr per år), avhengig av kompetanse og erfaring, i tråd med vår lønnspolitikk og i henhold til Statens hovedtariffavtaler. Fra lønna trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Vil du vite mer?

For spørsmål om stillingen kan du kontakte Lilja R. Bjarnadóttir, seksjonsleder for kvartærgeologi

Webcruiter-ID: 4767271755

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Lilja Rún Bjarnadóttir (Head of section, Quaternary geology), +47 94497728, lilja.bjarnadottir@ngu.no
Powered by Labrador CMS