LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen modellering og digitalisering av metallproduksjon og prosessering

Søknadsfrist: 15.02.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

(English below)

Ønsker du å bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn?For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle en industri som kan møte fremtidens utfordringer. I SINTEF Industri jobber vi i tett samarbeid med industrien for å utvikle viktige løsninger for å realisere konkurransedyktig og klimavennlig metallproduksjon og prosessering.

Forskningsgruppen Materialprosessering og modellering er en del av avdelingen Metallproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vi utfører primært forskning i samarbeid med metallurgisk prosess- og vareproduserende industri for utvikling av mer bærekraftige teknologier, prosesser og materialer som bidrar til det grønne skiftet. Forskningsgruppen arbeider innenfor fagområdene støping/størkning, termomekanisk forming, additiv tilvirkning, fysikalsk metallurgi, mikrostrukturdannelse og legeringsutvikling av aluminiumslegeringer, stål, støpejern og silisiumbaserte materialer. Ved å se på sammenhengen mellom material, prosess og egenskaper bidrar vi til utviklingen av grønnere prosesser og produkter. Forskningsgruppen er også involvert i prosjekter på digital transformasjon av metallurgisk prosess- og vareproduserende industri og semantisk interoperabilitet.

Til vår forskningsgruppe søker vi deg med kunnskap, erfaring og interesse innen fysikalsk eller mekanisk metallurgi, materialteknologi, anvendt fysikk eller andre relevante forskningsområder. Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får følge forskningsprosjekter fra idé til prosjektavslutning.

Vi søker etter personer som har:

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse innen relevante fagområder: fysikalsk og mekanisk metallurgi, materialteknologi, anvendt fysikk/matematikk, kjemi eller andre nærliggende fagområder
 • Erfaring med numerisk modellering av fysiske problemer (transport fenomen, termomekanikk, …) og/eller metallurgiske prosesser eller materialutvikling (multi-skala tilnærminger, mikrostrukturdannelse)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra en av følgende felt er en fordel:
  • Metallurgiske prosesser og produksjon (støping, forming, additiv tilvirkning)
  • Fysikalsk metallurgi (termodynamikk, legeringsdesign, mikrostrukturdannelse, defekter)
  • Digitalisering (AI, maskinlæring, digitale tvillinger, databaserte metoder)
 • Programmeringserfaring (fortrinnsvis Python) og kunnskap om vedlikehold av kode, inkludert CI/CD
 • Dokumenterte faglige- og prosjektutviklingsferdigheter (utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)
 • Faglig nettverk innenfor norsk prosessindustri
 • Evne til å omsette industriens behov til løsninger gjennom prosjektledelse og -arbeid
 • Evne til å jobbe i team og holde tak i flere oppgaver samtidig
 • Resultatorientering og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons og nettverksegenskaper
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er forventet at du i stor grad er selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Du må kjenne deg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Stillingen er i Oslo.

In English:

Research Scientist / Senior Scientist within Computational Materials Science and Engineering with focus on digitalization of metallurgical and manufacturing processes

SINTEF is one of Europe's largest research institutes. Over the last 70 years, we have created value and innovation through knowledge generation and development of technological solutions that are brought into practical use. Today, SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute with international top-level expertise in technology, medicine and the social sciences, striving to implement our vision, 'Technology for a better society' guided by UN's sustainability goals. SINTEF is non- profit, and all margin is re-invested into building state-of-the-art infrastructure and developing new research.

Applicants are invited for a Research Scientist or Senior Scientist position within the Materials processing and modelling Research group which is part of the department of Metal Production and Processing at SINTEF Industry. We primarily perform research in collaboration with metallurgical process- and manufacturing industries with emphasis on sustainable technology and material development important for realizing the green transition.

Our research team is covering the following areas: Solidification and casting, thermo-mechanical forming, additive manufacturing, physical metallurgy, and microstructure formation and alloy design. Application materials include aluminium alloys, steels, cast iron and silicon-based materials. By linking materials and processes to properties and performance, we target the development of greener processes and products. The team is also involved in digital transformation of the manufacturing industry and semantic interoperability.

We seek candidates at the PhD level within Mechanical Engineering, Materials science, Applied Physics, Metallurgy or related fields. We are looking for enthusiastic and solution-oriented research scientists with excellent analytical capabilities. The ability to work in multi-disciplinary teams, adapt and develop competences to follow the market is necessary.

Required qualifications:

 • PhD or equivalent research competence in Mechanical Engineering, Materials science, Applied Physics/Mathematics, Mechanical Metallurgy, Chemistry or related fields
 • Experience in physics-based numerical modeling (transport phenomena, thermo-mechanics, …) and/or computational metallurgy and material design (multi-scale approaches, microstructure formation)

Preferable qualifications:

 • Experience from one or more of the following fields would be beneficial:
  • Metallurgical and manufacturing processes (casting, forming, additive manufacturing)
  • Physical metallurgy (thermodynamics, alloy design, microstructure formation, defects)
  • Digitalization (Artificial intelligence, machine learning, digital twins, data science)
 • Programming experience (preferably Python) and knowledge of code maintenance, including CI/CD
 • Knowledge in machine learning or similar methods based on artificial intelligence.
 • Experience with teamwork in multi-disciplinary R&D projects
 • Documented academic and project development skills (preparation of project applications and project management)
 • Professional networks within the Norwegian process and/or manufacturing industry
 • Ability to translate industrial needs into solutions through projects
 • Good documentation (reporting), communication and networking skills, and the ability to communicate well in English, both orally and written
 • A good grasp of, or willingness to learn written and spoken Norwegian

We offer:

 • Exciting and independent work tasks in an international professional environment that is in growth and development
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are set high
 • Flexible working hours, good pension, insurance and well fare schemes and competitive salary

The position is in Oslo, Norway.

For further information, please contact:

Acting Research Manager: Kjerstin Ellingsen, [email protected] (+47 98243454)

Research Director: Nina Dahl, [email protected] (+47 41547918)

Please submit your application with application letter and CV online. Deadline: 15th of February 2023.

If you encounter problems in the online application process, please contact Human Recourses at email: [email protected].

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS