Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektmedarbeider / forsker, 50% stilling ved Senter for omsorgsforskning, nord

Søknadsfrist: 13.11.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig midlertidig 50 % stilling som prosjektmedarbeider / forsker. Stillingen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, nord og Omsorgsbiblioteket.no.

Stillingen er ledig i perioden 01.11.2019 – 31.12.2020, med mulighet for forlengelse.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingens tilhørighet

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Senter for omsorgsforskning, nord (SOF, nord) ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet, og er et senter for fagspesifikk og flerfaglig forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling. Senteret skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og har et særlig samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen. Senteret er ett av i alt fem regionale sentra for omsorgsforskning. Sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU, Gjøvik.

SOF, nord er finansiert av Norges forskningsråd og Helsedirektoratet, og etter nåværende signaler varer prosjektperioden til og med 2020. SOF, nord ledes av faglig leder Cathrine Arntzen og daglig leder Jill-Marit Moholt. Forskningen ved senteret ledes av forskningsgruppeleder Astrid Gramstad og nestleder Bodil Hansen Blix.

Opprettelsen av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning utgjør sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) en helhetlig nasjonal satsning i tråd med Omsorgsplan 2015. Det overordnede samfunnsoppdraget til USHT er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Hensikten med samarbeidet mellom SOF, nord og USHT er å øke kvaliteten på FoU-arbeidet, samt styrke kvaliteten og kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tilknyttet omsorgsbiblioteket.no. Arbeidsoppgavene innebærer å bidra i utviklingen av Omsorgsbiblioteket ved å samle, analysere og sammenfatte resultater fra forsknings- og fagutviklingsprosjekter knyttet til kommunal helse- og omsorgstjenester.

Stillingen innebærer samarbeid med de andre regionale sentrene for omsorgsforskning og praksisfeltet, samt formidling av resultater og eget arbeid.

Omsorgsbiblioteket er under utvikling og det er store muligheter til å utforme stillingen i tråd med SOFs strategiske planer og søkeres kompetanse og interessefelt. Arbeidsoppgavene kan variere og må sees i sammenheng med senterdrift regionalt og nasjonalt, og øvrig formidlings- og forskningsaktivitet ved sentret.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som forsker kode 1109 må du ha norsk doktorgrad på et aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Alle søkere må ha:

 • helsefaglig eller annen relevant faglig bakgrunn
 • tidligere forskererfaring
 • erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder er en fordel
 • beherske norsk skriftlig om muntlig samt ha gode engelskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken

Vi vil i tillegg vektlegge:

 • erfaring med forskning innrettet mot de kommunal helse- og omsorgstjeneste

Vi vil vektlegge din personlige egnethet, og vi søker deg som er en initiativrik og kunnskapsrik fagperson som evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt alene og sammen med andre. I tillegg må du være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet. Vi ønsker også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitetet er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Det er ikke innberegnet undervisningstid til denne stillingen.

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen