LEDIG STILLING VED SINTEF

Research Scientist within reactor technology

Søknadsfrist: 15.12.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

SINTEF is the largest independent research organisation in Scandinavia. Over the last 70 years, we have created value and innovation through knowledge generation and development of technological solutions that are brought into practical use. Today, SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute with international top-level expertise in technology, medicine and the social sciences, striving to implement our vision, 'Technology for a better society'. SINTEF is non- profit, and all margin is re-invested into building state-of-the-art infrastructure and developing new research.

The Flow Technology research group works with reactive single and multi-phase flow- and process-related challenges of interest to industry and society. Some of the current research topics include carbon capture and storage (CCS), wind energy, metal production, electrolysis, bubble plumes, reactor technology, wave phenomena and more. The group consists of researchers with a background in applied Computational Fluid Dynamics (CFD), chemical engineering, numerical methods, programming and experiments. In addition, the group is developing and scaling up several novel reactor technologies for more sustainable industrial processes.

Job description:

We would like to strengthen our team with a scientist familiar with experimental reactor technology. The scientist is envisaged to work on lab- and pilot-scale reactors for carbon capture and biomass conversion processes. All aspects from designing reactors, building reactors with the support of technicians and running experiments are part of the job description.It would be an advantage if the candidate has experience with process modelling and cost assessments that may be applied to the projects they will work on experimentally. . The candidate should play an active role in helping to further develop the reactor technologies originating from the group, including applying for project funding and dissemination of results. 

We are looking for candidates with 

 • A MSc or PhD within chemical engineering
 • Competence on experimental reactor technology

It also an advantage with experience within one or several of these topics:

 • Carbon capture, biomass/fuel conversion technologies or application of novel reactor technologies to other processes
 • Fluidized bed reactor technologies
 • Process simulations using Aspen Plus or similar
 • Cost-assessments of industrial processes

The candidate should be highly committed to applied science, be passionate about developing novel reactor technologies for sustainable processes, be able to work in teams,strive for excellence and be interested in becoming a long-term member of the team. Good skills in English (written and oral) are required. Skills in Norwegian are an advantage, but not a requirement. Additionally, the Flow Technology group wants to improve the gender balance of the group, therefore female applicants with a relevant background are encouraged to apply. Candidates available to start the position early in 2024 might be given priority, and applicants may be processed and hired before the final application date.

We offer:

 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Competitive salary according to SINTEF's salary system and a framework for professional and personal development within SINTEF, flexible working hours, child day care facilities, good pension and insurance schemes

About SINTEF

SINTEF Industry, with its 500 employees is the largest institute within SINTEF. We build the foundation for a sustainable industry. Vi focus on materials, processes and models enabling a green transition of Norwegian and European industry, new medicines, assisting the world to sustain living standards with a reduced consumption of energy and materials.

Forsker innen reaktorteknologi

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. I over 70 år har vi skapt verdi og innovasjon for kunder og samfunn basert på vår kompetanse og utvikling av teknologiske løsninger. I dag er SINTEF en tverrfaglig organisasjon med internasjonal ekspertise innen teknologi, medisin og sosialvitenskap motivert av mottoet ‘Teknologi for et bedre samfunn’. SINTEF er en stiftelse som reinvesterer alt overskudd i forskningsinfrastruktur og kompetanse.

Gruppe for Strømningsteknikk forsker på reaktive flerfase strømnings- og prosessrelaterte utfordringer av interesse for industri og samfunn. Nåværende forskningsportefølje inkluderer prosjekt på karbonfangst (CCS), vindenergi, metallproduksjon, elektrolyse, bobble plumer, reaktorteknologi, biomassekonvertering og mere. Gruppen består av forskere med bakgrunn i numerisk fluiddynamikk (CFD), kjemiteknikk, numeriske metoder, programmering og eksperimentell datasamling. Gruppen jobber med oppskalering av flere nye reaktorkonsepter for bærekraftige industrielle prosesser.

Jobbinnhold:

Vi ønsker å styrke gruppen med en forsker innen eksperimentell reaktorteknologi. Forskeren tenkes å jobbe med lab- og pilotskala reaktorer for karbonfangst, metanpyrolyse og biomassekonvertering. Arbeidet inkluderer design, bygging og forsøkskjøring med reaktorer. Det er også behov for å utføre prosess-simuleringer relatert til de eksperimentelle studiene og på andre prosesser. Forskeren vil også ta en aktiv rolle i utvikling av nye reaktorkonsepter, inkludert akkvisisjon av forskningsmidler. 

Vi søker kandidater med

 • Mastergrad eller doktorgrad i kjemiteknikk
 • Kompetanse innen eksperimentell reaktorteknologi

Det er også en fordel med erfaring med ett eller flere av følgende

 • Prosess-simuleringer med Aspen Plus eller lignende
 • Kostnadsestimering av industrielle prosesser
 • Karbonfangst, metanpyrolyse og/eller biomassekonvertering
 • Fluidised bed reaktorer

Kandidaten må ha interesse av anvendt vitenskap, bli motivert av å utvikle bærekraftige reaktorteknologier, kunne jobbe i team og søke høye mål. Gode språklige egenskaper i engelsk er et krav. Det er en fordel å beherske norsk, men ikke et krav. Kandidater med mulighet til å starte tidlig i 2023 kan gis prioritet og søknader behandles fortløpende med en mulig avgjørelse før søknadsfrist. Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å forbedre sin kjønnsbalanse, og oppfordrer sterkt kvinner med relevant bakgrunn å søke.

Vi tilbyr:

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter personlig ansvar og initiativ
 • Deltagelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i tett samarbeid med industri
 • Konkurransedyktig lønn I henhold til SINTEF’s lønnssystem, personlig utvikling, fleksibel arbeidstid, barnehagetilbud, en god pensjons- og forsikringsordning

Om arbeidsgiveren

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS