Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Arkeologisk feltarbeid 2023

Søknadsfrist: 30.09.2023

Arkeologisk feltarbeid 2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredede kulturminner innenfor vårt myndighetsområde, som består av de fem fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner/fornminner som er frigitt av Riksantikvaren.

Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-50 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

For feltsesongen 2023 har KHM behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger).

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut okober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføring av utgravningene.

Ansettelsene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betraker alle søknadene som generelle, dvs at de gjelder for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for i søknadsbrevet.

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Om stillingene

Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet i lønnsspenn mellom kr 429 600 til 478 300 (ltr. 44 - 51).

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for en avgrenset del av et større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet i lønnsspenn mellom kr 458 600 til 517 600 (ltr. 48- 56).

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker) og utgravningsledere (SKO 1434 rådgiver)

Arbeidsoppgaver:

Feltleder/utgravningsleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer og skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingene innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi (feltleder) eller master (utgravningsleder), samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet i lønnsspenn mellom kr 485 800 til 534 900 (ltr. 52 - 58). Særlig godt kvalifiserte søkere ansettes som utgravningsleder (rådgiver SKO 1434).

For alle stillingene gjelder

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi tilbyr:

  • arbeid i Norges største miljø av arkeologer
  • kollegaer med høyt faglig nivå
  • varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
  • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
  • CV
  • attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi ber om at du fyller ut CV og søknad nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuell begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene du har gitt, gjerne pr. mail til arkeologi-adm@khm.uio.no

Tiltredelse: Fra medio april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie i uke 29 og 30 og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden. Ved ansettelse som feltleder vil noe etterarbeid også tilkomme.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS