Folkehelseinstituttet har en ledig spennende stilling!

Forsker - ref.nr. 20110 HT

Søknadsfrist: 07.01.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du forske i et spennende fagmiljø som bidrar til gode helsetjenester for alle?

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Vi har ledig 2-4 faste stillinger som forskere i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, i område for helsetjenester. Forskerne vil særlig arbeide med utvikling, analyser og forskning på helsetjenester og brukeropplevd kvalitet.

Fagområde for surveyer og brukeropplevd kvalitet er ansvarlig for det nasjonale brukererfaringssystemet, som inneholder faste undersøkelser innenfor psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, somatiske sykehus og kronikerbehandling/omsorg. I tillegg til de faste undersøkelsene gjennomføres en rekke prosjekter med ekstern finansiering. Det er en økende prosjektportefølje og stor etterspørsel etter instrumenter og målinger av brukeropplevd kvalitet. Noen aktuelle temaer for nye instrumenter/målinger av brukeropplevd kvalitet med helsetjenester er kroniske lidelser, legemidler i psykisk helsevern for barn og unge, migrasjonshelse, barnefedme, fastlegetjenesten og Covid-19. Fagområdet er i kontinuerlig videreutvikling, og arbeider blant annet med innovasjoner knyttet til digitalisering av datainnsamling, automatisk analyse av fritekstkommentarer fra pasienter ved hjelp av maskinlæring og bruk av sanntidsdata i kvalitetsmåling og helsetjenesteanalyse- og forskning. For å kunne løse oppgavene på en god måte samarbeider vi med andre fagområder i klyngen/området, FHI og eksternt.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene - inkludert helsepersonell og pasienter.

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten er én av fire klynger i området for helsetjenester, og er tverrfaglig sammensatt. Overordnet er vår oppgave å produsere og kommunisere kunnskap som bidrar til gode helsetjenester for alle. Det er tre hovedfagområder i klyngen: analyse av kvalitet basert på registerdata, analyse av brukeropplevd kvalitet og migrasjonshelse. Klyngen består av om lag 40 forskere og rådgivere, og aktiviteten er sentrert rundt kvantitativ forskning, formidling og undervisning, samt arbeid med å implementere ny kunnskap og nye tiltak i helsetjenestene.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av ett eller flere prosjekter, forsker/prosjektmedarbeider i andre prosjekter
 • Utvikling av spørreskjemaer der følgende aktiviteter ofte er sentrale: i) litteraturgjennomgang og kartlegging for å finne instrumenter og erfaringer med storskala undersøkelser; ii) kvalitative intervjuer med pasienter og pårørende; iii) samarbeid med referansegruppe med helsepersonell, brukerorganisasjoner og andre interessenter
 • Testing av spørreskjemaer, inkludert kognitive intervjuer, pilotundersøkelser og psykometriske analyser og validering
 • Analyser, rapportskriving, formidling og vitenskapelig publisering.
 • Prosjektutvikling inkludert forskningssøknader o.l.
 • Bidra i fagområdets øvrige portefølje

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt for stillingen, f.eks. samfunnsvitenskap, medisin, eller helsefag
 • Doktorgrad er en fordel
 • Prosjektledererfaring fra relevante prosjekter
 • Erfaring fra forskningssøknader og/eller oppdragsforskning er en fordel
 • Erfaring fra spørreskjemaundersøkelser og kvantitative analyser,
 • Erfaring med kompetanse på kvalitative metoder og mixed methods er en fordel
 • Stor fordel med erfaring med analyser og forskning på pasientrapporterte data
 • Må beherske muntlig og skriftlig norsk og engelsk meget godt
 • Tematisk innsikt i ett/flere av de helsetjenesteområdene som fagområdet arbeider med, og erfaring/kompetanse på nye innovasjoner i fagområdet som f.eks. digitalisering av datainnsamling, maskinlæring og sanntidsdata er en fordel

Personlige egenskaper

 • Engasjement for prosjektledelse i kompetansemiljøer
 • Selvstendig, fleksibel, og god på relasjonsbygging
 • God evne til håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Meget gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og målrettet
 • Initiativrik og løsningsorientert, med stor gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke og forme et fagfelt i vekst og videreutvikling
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Stilling som forsker, og lønn etter avtale iht. statens regulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS