Spennende jobbmulighet i Digitale helsetjenester ved Nasjonalt senter for e-helseforskning!

To stipendiatstillinger i samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 09.06.2021

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en kunnskapsbasert politikk og praksis på det nasjonale e-helsefeltet. Senteret er et forsknings- og utredningssenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap som er relevant for myndigheter, forvaltning, beslutningstakere og andre aktører innen e-helse i Norge og internasjonalt. Verdiene våre er åpenhet, samarbeid og integritet. Senteret er organisatorisk plassert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Se www.ehealthresearch.no.


UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.


UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet, med nasjonal og internasjonal relevans, og ha medarbeidere med solid faglig kompetanse. Senterets kompetanse og aktivitet skal støtte nasjonale strategier og tiltak på e-helseområdet, spesielt Stortingsmelding nr. 9: Én innbygger – én journal og Nasjonal e-helsestrategi 2017-22, og bidra til at myndighetene når målene. Senteret er organisatorisk plassert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Se www.ehealthresearch.no.

Om stillingen

Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning er det ledig to stipendiatstillinger. En stilling som stipendiat i pedagogikk og en stilling som stipendiat i sosiologi, begge tilknyttet prosjektet «Electronic Medicine Management (eMM) – a comparative case study promoting coherent health and welfare services». Prosjektet er finansiert av NFR.

De som ansettes blir del av en tverrfaglig internasjonal forskergruppe og vil jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø på feltet. Kunnskapsdeling mellom stipendiatene vil være viktig.

Det daglige arbeidsstedet vil være ved E-helseforskning, Tromsø. Stillingene gjelder for en periode på tre år fra 01.01.22.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), UiT Norges arktiske universitet er en forutsetning for ansettelse. Doktorgradsprosjektene gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om eMM-prosjektet

Helse og digitalisering gir nye muligheter, men vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy inngår i arbeidspraksis og organisering av helsetjenesten. Dagens situasjon preges av mange og ulike digitale løsninger, ulik arbeidspraksis og kompleks samhandling mellom institusjoner og nivåer i helsetjenesten.

eMM prosjektet skal studere hvordan medisiner håndteres og hvordan nye digitale løsninger utvikles, innføres, brukes og ikke brukes. Stipendiatene skal utforske arbeidspraksiser og samarbeid mellom de ulike profesjonsgruppene som er involvert i legemiddelhåndtering, og analysere betydningen av ny teknologi for integrasjon og samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner. Målet er å produsere ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste for fremtiden.

Prosjektet er en etnografisk studie med intervju og observasjon som hovedtilnærming.

Det kvalitative feltarbeidet vil foregå i Narvik og Stavanger, og det er en betingelse at søkere behersker et skandinavisk språk svært godt.For mer informasjon kan man besøke prosjektets hjemmeside.

Søknaden sendes elektronisk via Søk på stillingen og skal inneholde:

 • Søknadsbrev (skrives på et skandinavisk språk)
 • Et notat som beskriver motivasjon for stillingen, forskningsinteresser og mulig teoretisk tilnærming på 3-5 sider (skrives på engelsk)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Masteroppgaven
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) dersom dette foreligger

Arbeidsoppgaver

 • Fullføre forskerutdanning fram til doktorgrad

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha mastergrad innen samfunnsvitenskapelige fag. Søkere som er i avslutningen av mastergraden kan søke stillingene. Da må det legges ved karakterutskrift, utkast av masteroppgaven og informasjon om når graden blir fullført
 • Mastergraden må være vurdert til karakteren A eller B
 • De som ansettes må beherske kvalitativ forskningsmetode
 • Det kreves svært gode kunnskaper i engelsk og et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • Kandidatene må oppfylle kravene til opptak på HSL-fakultetets doktorgradsprogram, se denne nettsiden: https://uit.no/phd#kapittel_663601

Personlige egenskaper

 • Til stillingene ønsker vi personer som er engasjert, analytisk, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og evnen til å levere på tid vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Internasjonalt prosjektteam
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

Webcruiter-ID: 4382631801

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS