Spennende jobbmulighet ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger!

Instituttleder ved Norsk Hotellhøgskole

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300. 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.

Om stillingen

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Norsk hotellhøgskole, rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vi søker en engasjert instituttleder som kan og vil videreutvikle Norsk hotellhøgskole. Du spiller blant annet på lag med 30 motiverte forelesere, forskere og administrativt personale ved instituttet. Du har evnen til å lytte, men samtidig utfordre.

Studentene møter et arbeidsmarked i kraftig endring. Det stiller nye krav til hva studentene lærer, måten de lærer på, og måten de bruker kunnskapen på. Den instituttlederen vi søker, ser mulighetene her sammen med oss.

Relasjoner til næringslivet er viktig for studentene som skal ut i jobb og for forskerne på jakt etter ny kunnskap. Vi vil at instituttleder videreutvikler disse relasjonene.

Som del av fakultetets ledergruppe skal instituttleder bidra til tverrfaglig samarbeid og ledelse på tvers av institutt og fagmiljø innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Nærmere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver fremgår av generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS. Arbeidsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Stillingen er ledig fra november 2021.

Om Norsk hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi tilbyr studier innenfor hotell- og reiselivsledelse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og er i front på forskning knyttet til servicenæringen og hotell- og reiselivsbransjen.

Utdanningene våre gir kompetanse innenfor serviceledelse, opplevelsesproduksjon og reisemålsutvikling, i tillegg til generiske fagområder som service, markedsføring, økonomistyring og ledelse. Fagmiljøet er unikt og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden.

NHS er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og andre ledere innen reiseliv og servicesektoren. Det er i dag omlag 30 ansatte og 470 studenter tilknyttet NHS.

Les mer om aktiviteten ved NHS på www.uis.no.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • evne til å inspirere til faglig utvikling og se utviklingspotensialet i den enkelte medarbeider
 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde
 • erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • et relevant faglig nettverk og vist evne til å bygge og ivareta nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver for et fagmiljø som er unikt i Norden
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl.17.500, kode 1475, kr 940.000 - 1.040.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Turid Borgen, e-post: [email protected], tlf: 51 83 16 88.

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: [email protected], tlf:51 83 15 58.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS