Ønskjer du å jobba med forsking tett på klinisk verksemd?

Forskingskoordinator - Medisinsk klinikk

Søknadsfrist: 30.05.2024

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på  www.helse-bergen.no eller facebook.Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Ønskjer du å jobba med forsking tett på klinisk verksemd?

Ved Haukeland universitetssjukehus treng vi fleire dyktige og dedikerte fagpersonar for å utvikle nye behandlingsformar for betre pasientbehandling. Medisinsk klinikk har om lag 600 tilsette og har seksjonar for infeksjonssjukdommar, blodsjukdommar, fordøyingssjukdommar, nyresjukdommar og hormonsjukdommar. Klinikken omfattar og Avdeling for klinisk ernæring, Sosionomavdelinga og Seksjon for forskingsforvaltning.  Seksjon for blodsjukdommar har ein fleirregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon og regional funksjon for autolog stamcelletransplantasjon. Hovuddiagnosar ved seksjonen er leukemi- og myelomatosepasientar, og dessutan andre hematologiske lidingar. Seksjonen har høg aktivitet innan kliniske studiar og tett samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjonar.

Seksjon for forskingsforvaltning ved Medisinsk klinikk er nyoppretta og har ansvar for å legge til rette for forskingsaktivitet i klinikkens seksjonar og avdelingar. Seksjonen har som oppgåve å bidra til meir og betre pasientretta forsking og legge til rette for, førebu og gjennomføre kliniske studiar.

Stillinga som forskingskoordinator er knytt til KLINBEFORSK prosjektet «Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia». Prosjektet blir leia av professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen, er eit samarbeid mellom dei fire helseregionane og har som mål å etablere CAR T behandling og behandle pasientar i løpet av varigheita for prosjektet. I tillegg er det eit utstrekt samarbeid med andre avdelingar og klinikkar ved HUS, og med Universitetet i Bergen der prosjektleiar har ei forskingsgruppe, laboratorium og omfattande biobankaktivitet. Forskingsgruppa kombinerer forsking på klinisk medisin og molekylærbiologi med mål om å utvikle nye behandlingsmodalitetar og diagnostiske verktøy innan hematologiske lidingar.

Arbeidsoppgåver

 • Støtte prosjektleiar i gjennomføring av prosjektet
 • Samhandle med ulike avdelingar og klinikkar i Helse Bergen
 • Deltaking i logistikkoppgåver og innsamling av biologisk material
 • Utarbeide dokumentasjon for prosjektet og innsamling og analyse av data
 • Fleksibel arbeidstid må tidvis påreknast
 • Praktisk tilrettelegging i samband med møte og arrangement

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør, utdanning i molekylærbiologi, biologi, eller tilsvarande, eventuelt på ph.d.-nivå
 • Det er ein fordel med erfaring som medarbeidar i kliniske studiar eller prosjektleiing knytt til biomedisinsk forsking
 • Personlege eigenskapar innan prosjektleiing og logistikk vurderast som særskild viktig
 • Engelskkunnskapar og engelsk språkforståing er ein fordel
 • Dersom ein ikkje har erfaring med arbeid med prosjekt er det viktig med nysgjerrigheit og vilje til å lære

Personlege eigenskapar

 • Vi søker ein positiv og fleksibel medarbeidar som er trygg i møte med pasientar og fagpersonar på tvers av profesjonar og fagområde
 • Vi er ute etter ein engasjert person som har evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og målretta
 • Søkar må vere fleksibel og kunne arbeide i team, men må òg kunne jobbe sjølvstendig
 • Vi ønsker oss ein omgjengeleg kollega som ønsker å arbeide for at forskingsprosjekta blir gjennomført i samsvar med aktivitetsplan
 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr

 • Hos oss vil du bli del av eit miljø med høg kompetanse, mange spennande arbeidsoppgåver og godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr ein trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Det vil vere mogleg å delta på nasjonale og internasjonale kongressar og møte
 • Du blir del av eit viktig samfunnsoppdrag og ein viktig bidragsytar for at sjukehuset skal lukkast med forskingsstrategien sin

MangfaldserklæringVi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Webcruiter-ID: 4815326413

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Bjørn Tore Gjertsen (overlege, professor), 41566248, E-post: bjorn.tore.gjertsen@helse-bergen.no; bjorn.gjertsen@uib.no
 • Amra Grudic-Feta (seksjonsleiar), 99636904, E-post: amra.grudic-feta@helse-bergen.no
Powered by Labrador CMS